Marketingo principai (MAV1002)

 • Dalyko kodas: MAV 1002
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 4
 • Pavadinimas anglų kalba: Principles of Marketing
 • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
 • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
 • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

  Prof. dr. Arvydas Petras Bakanauskas
  Prof. dr. Lina Pilelienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti marketingo principus, pagrindines marketingo problemas. Baigę dalyką studentai įgyja marketingo žinių pagrindus bei gebėjimus analizuoti marketingo komplekso elementus, aplinkos jėgas ir veiksnius, suprasti jų įtaką marketingo sprendimams organizacijose. Kursas suteikia būtinus pagrindus tolesniam marketingo dalykų studijavimui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Course purpose – to develop students’ understanding of marketing principles as well as assessing marketing problems. In this course students acquire the basic knowledge of marketing, the skills of analysing elements of marketing mix, environmental forces and factors, understanding their impact for making marketing decisions in organisations. This course provides a solid background for further marketing courses.

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines marketingo sąvokas
2. Atpažinti ir įvertinti marketingo veiklų turinį
3. Atpažinti ir išanalizuoti marketingo komplekso elementus
4. Atpažinti aplinkos jėgas ir veikėjus, apibūdinti jų įtaką organizacijų marketingo sprendimams
5. Pritaikyti marketingo žinias organizacijų marketingo situacijai analizuoti
6. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.
7. Parengti grupinį rašytinį namų darbą apie savarankiškai išanalizuotą konkrečios organizacijos situaciją ir jos marketingo kompleksą, remiantis nustatytais reikalavimais
8. Pademonstruoti gebėjimą suformuluoti ir apginti savo nuomonę, įtikinti, pagrindžiant pristatomas / aprašomas idėjas, prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus.

Dalyko turinys

1. Pagrindinės marketingo koncepcijos
2. Marketingo koncepcijų evoliucija
3. Marketingas: verslo filosofija ir verslo funkcija
4. Marketingo kompleksas
5. Marketingo aplinka
6. Rinkos segmentavimas, tikslinė rinka, pozicionavimas
7. Marketingo informacija ir tyrimai
8. Vartotojų elgsena
9. Produkto turinys, elementai ir klasifikacija
10. Ženklodara ir įpakavimas
11. Naujo produkto kūrimo procesas ir produkto gyvavimo ciklas
12. Pardavimo rėmimas ir marketingo komunikacijos strategijos

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %
Grupinis savarankiškas darbas – 30 %
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2012 Pranulis, V., Pajuodis, A. ir kt. Marketingas.
2. 2003 Kotler, P., Armstrong, G. ir kt. Rinkodaros principai.
3. 1999 Pranulis, V., Pajuodis, A. ir kt. Marketingas.
4. 2018 Philip T. Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, Global Edition, 17 ed.
5. 2014 Principles of Marketing By Gary Armstrong, Stewart Adam, Sara Denize, Philip Kotler. https://books.google.lt/books?isbn=1486002536
6. 2002 Principles of marketing / Harlow [etc.]
7. 2003 Rinkodaros principai
Papildoma literatūra
1. 2015 Marketing Principles (Speedy Study Guides) By Speedy Publishing https://books.google.lt/books?isbn=1681858126
2. 2010 Russell, E. The Fundamentals of Marketing. EBSCO e-book collection