Optimizavimo metodai ekonomikoje (MAT5015)

  • Dalyko kodas: MAT 5015
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Optimization Methods in Economics
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Sigita Urbonienė, Matematikos ir statistikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse studentai supažindinami su optimizavimo teorijos pagrindinėmis sąvokomis ir metodais. Jie mokomi sudaryti ir spręsti tiesinio ir netiesinio programavimo uždavinius, aprašančius realias problemas, iškylančias ekonomikoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course aims to develop understanding in optimization theory. The content includes: main types of optimization problem. Solution methods of optimization problems: graphical solution method, Simplex method. Dual problems. Transportation problem. Discrete optimization. Multicriteria optimization. Network optimization.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Matematika

Dalyko studijų rezultatai

1. Supras ir mokės analizuoti paprasčiausius matematinius modelius.
2. Gebės parinkti tinkamus optimizavimo metodus ir taikyti juos sprendžiant realias problemas, iškylančias ekonomikoje.
3. Gebės nustatyti sąryšius tarp tiesioginio ir jam dualaus tiesinio programavimo uždavinių.
4. Žinos ir supras transporto uždavinius.
5. Žinos ir supras diskretaus ir sveikaskaičio programavimo uždavinius.
6. Žinos ir supras matematinius modelius tinkluose.

Dalyko turinys

1. Optimizavimo uždavinio samprata.
2. Pagrindiniai optimizavimo uždavinių tipai.
3. Tiesinis programavimas. Gamybos, prekybos ir kt. Problemos, suvedamos į tiesinio programavimo uždavinius.
4. Tiesinio programavimo uždavinio grafinis sprendimo metodas.
5. Simplekso metodas.
6. Dualūs tiesiniai optimizavimo uždaviniai.
7. Pooptimizacinė analizė.
8. Transporto uždavinys.
9. Trupmeninis optimizavimo uždavinys.
10. Diskretaus optimizavimo uždaviniai.
11. Tinklų optimizavimas.
12. Daugiakriterinis optimizavimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Namų darbas – 25%,
Kolokviumas – 25%,
Egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2007 S. Kalanta. Taikomosios optimizacijos pagrindai http://www.ebooks.vgtu.lt/product/taikomosios-optimizacijos-pagrindai
2. 2007 H.A. Eiselt, C.L. Sandblom. Linear programming and its applications
3. 2018 G. Cornuejols, J. Pena, R. Tutuncu. Optimization Methods in Finance
4. 2008 U. Diwekar. Introduction to Applied Optimization
Papildoma literatūra
1. 2000 A. Žilinskas. Matematinis programavimas
2. 2004 P. Pedregal. Introduction to Optimization