Interviu menas ir praktika

  • Dalyko kodas: VKS 3015
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Art and Practice of Interviewing
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Rytis Zemkauskas, PMDF Viešosios komunikacijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko tikslas – supažindinti su interviu menu bei praktika. Pristatyti interviu kaip žurnalistikos amato meninę dalį, padedančią pagrindus visam žiniasklaidos darbui. Parodyti interviu įvairovę, aptarti pagrindines interviu rūšis, aplinkas ir metodus. Pademonstruoti interviu kaip informacijos gavimo, bendravimo, naratyvo kūrimo ir mąstymo būdą. Supažindinti su praktine interviu proceso dalimi, pasitelkiant stebėjimą, dalyvavimą ir komponavimą. Padėti naudoti pagrindinius interviu įrankius, suprasti interviu mechanizmus, gebėti atlikti savarankišką interviu. Galiausiai – paakinti turėti iš šios veiklos intelektualinį pasitenkinimą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to familiarize students with the art and practice of the interview. The interview is presented as an art department of the journalism craft thus constituting its basis. The course is aimed at presenting the diversity of interviews together with the main types, environments and methods. The interview is demonstrated as being a means of information gathering, communicating, narrative construction and thinking process. The aim is to involve students into a practice of interviewing through observation, participation and composition, to help in a usage of tools, understanding the mechanics of interviewing, assistance in performing a personal interview. Finally the course is aimed to experience an intellectual satisfaction from its practice.

Dalyko studijų rezultatai

Apibūdinti interviu meno objektą, atskleisti skirtingus interviu žanrus.
Analizuoti pagrindines interviu praktikos ir teorijos problemas.
Suvokti interviu proceso skirtumus ir panašumus skirtingose aplinkose.
Įvardinti interviu, kaip mąstymo metodo, savybes.
Analizuoti objekto ir subjekto savybes pasiruošimo ir paties interviu metu.
Suvaldyti interviu medžiagą.
Sukurti savarankišką interviu.

Dalyko turinys

1.“Didieji lūkesčiai“. Įžanginė. Interviu situacijos (televizija, radijas, spauda) ir žanrai.
2.“Visuomenė prieš Larį Flintą“. Spaudos Interviu. Rūšys.
3.“Trumeno šou“. Radijo ir televizijos interviu.
4.“Visa tiesa apie mano mamą“. Interviu klausimai. Interviu atsakymai. Klausimyno ruošimas.
5.”Kundunas”. Interviu kaip mąstymo metodas. Platono dialogai kaip interviu panaudojimas filosofinių idėjų raiškai.
6. „Interviu su vampyru“. Interviu kaip literatūros žanras.
7.“Būti Džonu Malkovičium“ . Pašnekovas. Kaip jį pažinti, pajusti, atverti ir užverti.
8.“Chameleonas“. Aš. Išsilavinimas, erudicija, gimtoji kalba, manieros.
9.“Kovos klubas“. Dvikova – gnostinis žanras.
10.“Matrica“. Pasimatymas. Agnostinis žanras.
11.“Rašomonas“. Kelionė. mišrus žanras.
12.“Da Vinčio kodas“. Sąmokslas. Manipuliacinis žanras.
13.“Lušnynų milijonierius“. Šou. Manipuliacinis žanras.
14. „Paskutinė tvirtovė“. Baigiamosios nuostatos ir baigiamieji klausimai. Pasiruošimas egzaminui.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., seminarai – 15 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 100 val. Iš viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Namų darbas – 20%, kolokviumas – 30%, egzaminas – 50% galutinio įvertinimo.

Literatūra

1. 2004 Grobel, Lawrence. The Art of the Interview. Three Rivers Press
2. 2001 Adams, Sally. Interviewing for Journalists (Media Skills). Routledge
3. 2011 Sedorkin, Gail. Interviewing. A Guide for Journalists and Writers. Allen & Unwin
4. 2012 Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje. VU leidykla
Papildoma literatūra
5. 1996 Platonas. Faidras. Aidai
6. 1982 Konfucijus. Pašnekesiai. Tyto Alba
7. 1997 Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas: pokalbiai su Aleksandru Fiutu. Alma Littera
8. 2010 Lina Navickaitė – Martinelli. Pokalbių siuita Versus Aureus