Leidyba ir grafinis dizainas

  • Dalyko kodas: VKS 4011
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Graphic Design and Publishing
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Jūratė Tutlytė, MF Menotyros katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas supažindina studentus su leidybos bei grafinio dizaino ypatumais. Studentai mokomi analizuoti, empiršikai tyrinėti, kritiškai vertinti ir modeliuoti leidybos proceso etapus, kūrinius bei produktus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course introduces students to the development of publishing and graphic design in the company. Students are taught to analyze, empirically explore, critically evaluate and modeling publishing process as well as products.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„VK technologijos ir inovacijos“, „Daugiamodalinės komunikacijos pricipai“.

Dalyko studijų rezultatai

Žinoti svarbiausius leidybinio proceso etapus ir dedamąsias bei pažinti grafinio dizaino principus, jų teorinio bei praktinio taikymo galimybes.
Analizuoti ir kritiškai vertinti leidybos kūrinius ir produktus iš komunikacinės, technologinės bei estetinės perspektyvų.
Taikyti analitinius bei kūrybinius
įgūdžius leidybos proceso suvokime ir produktų modeliavime.

Dalyko turinys

1 . Įvadas į leidybos pasaulį: kalbos ir sienos.
2. Leidybinio proceso valdymas.
3. Leidinio turinio konstravimas: personažo kūrimas.
4. Prekės ženklas, logotipas. Brandas leidyboje.
5. Leidinio licenzijavimo klausimai.
6. Scenarijų rašymo schemos.
7. Leidinių platinimo kanalai.
8. Leidinio populiarinimo ir viešinimo strategijos.
9. Turiniui tinkamai technologiniai sprendimai: turinio ir formos atitiktis.
10. Leidybinės platformos ir grafinio dizaino programos.
11. Grafinio dizaino principai ir elementai.
12. Kompozicijos pagrindai. Praktiniai komponavimo aspektai: tekstas, vaizdas, maketas.
13. Dizaino logika internete: technologijos ir/ar estetika? Tarp turinio, grafikos ir intuityvumo.
14. Atvejų analizė I.
15. Atvejų analizė II.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, kūrybinės/praktinės užduotys – 30%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2010 Dabner D. Grafinio dizaino mokykla: grafinio dizaino teorija ir elektroninė leidyba. Žara, Vilnius
2. 2008 Fisher J. (ed.). Design Destination Worldwide. Ullmann
3. 2005 Eccher C., Hunley E., Simmons E. Profesionalus tinklalapių dizainas: metodai ir šablonai. Smaltija
4. 2006 Marioka A., Stone T. Color design. Workbook. Rockport
Papildoma literatūra
5. 2007 Web Design Index by Content 3. The Pepin Press
6. 2005 What People Want: Populism in Architecture and Design (ed. Shamiyeh M., Verlag B.). Basle
7. 2007 Paliulis N., Pabedinskaitė A., Šaulinskas L. Elektroninis verslas: raida ir modeliai: mokomoji knyga. Technika
8. 2008 Roberts L. GRIDS: Creative Solutions for Graphic Designers. John Willey & Sons
9. 2006 Sodžiutė L., Sūdžius V., Elektroninis verslas: pardavimas ir finansinės priemonės. Kronta