Viešosios komunikacijos kursinis darbas

  • Dalyko kodas: VKS 4013
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Term Paper
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Kristina Juraitė, PMDF Viešosios komunikacijos katedra.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursinis darbas – tai individualiai atliktas tyrimo projektas, kuriame studentas pritaiko studijų metu įgytas teorines žinias ir analitinius įgūdžius, atlikdamas pasirinktos temos analizę. Šio kurso metu studentai praktiškai įtvirtina akademinio rašymo, analitinius ir kūrybinius įgūdžius ir tokiu būdu pasirengia baigiamojo darbo rašymui. Studentai aptaria pasirinktą temą ir darbo planą su vadovu, renka teorinius šatinius, pateikia pirmąjį variantą vadovui ir pristato galutinį teksto variantą. Kursinis darbas rengiamas ketvirtaisiais studijų metais, jam skiriami 3 kreditai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Term paper is an independent research project aimed at creatively and analytically applying knowledge and skills gained during the study program. Students should demonstrate their academic writing skills while completing a research project as a starting point for the BA thesis. Students select a research topic, prepare and test a research design based on theoretical and empirical analysis. Term paper is developed in cooperation with an academic supervisor during the last study year. The student receives 3 ECTS for its completion.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Studentai turi būti išklausę įvairių teorinių ir praktinių Viešosios komunikacijos studijų programos dalykų.

Dalyko studijų rezultatai

Suformuluoti ir apibrėžti aktualią viešosios komunikacijos bei medijų studijų srities problemą tyrimui.
Apibrėžti, paaiškinti bei interpretuoti įvairias viešosios komunikacijos teorines įžvalgas, jas siejant su šiuolaikinėmis visuomenės raidos tendencijomis bei pokyčiais.
Taikyti įvairius mokslinių tyrimų metodus gilesniam pasirinktos temos suvokimui, tyrimo metodų ir instrumentų išbandymui.

Dalyko turinys

1. Kursinio darbo temos pasirinkimas ir tyrimo plano parengimas. Akademinio rašymo principai.
2. Mokslinių šaltinių tipai ir analizės metodai.
3. Tyrimo plano sudarymas. Tyrimo metodų pritaikymas. Pilotinio tyrimo organizavimas ir įgyvendinimas.

Dalyko studijos valandomis

Savarankiškas studento darbas ir konsultacijos su darbo vadovu – 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kursinio darbo ataskaita - 100 %.

Literatūra

1. 2005 Bens, E. et als. Communication Theory and Research: An ECJ Anthology. Sage
2. 2009 Frey L. et al. (eds.). Handbook of Applied Communication Research. Routledge
3. 2011 Jensen, K. A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies. Routledge
4. 2007 Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Judex, Kaunas
5. 2006 Keyton, J. Communication research: asking questions, finding answers. Boston: McGraw-Hill
6. 2007 Žydžiūnaitė V. Tyrimo dizainas: struktūra ir strategija. Technologija
Papildoma literatūra
8. 2004 Cassell, C., Symon, G. (Eds.). Essentail guide to qualitative methods in organizational research. London: Sage
9. 2007 Stewart, D. W. Focus groups: theory and practice. Thousand Oaks: Sage
10. 2009 Wimmer, R. Mass Media Research. Belmont, CA: Wadsworth Publishing