Žodžio kultūra

  • Dalyko kodas: VKS 1010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: The Culture of Words
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, HMF Lietuvių kalbos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo dalyku siekiama, kad Viešosios komunikacijos studentai išmanytų bendrinės lietuvių kalbos normas, gebėtų jas taikyti praktiškai. Paskaitų metu aptariami svarbiausi su profesine kalba susiję leksikos, sintaksės, morfologijos, kirčiavimo dalykai; kalbama apie bendrinės kalbos stilius ir atmainas; pristatomi pagrindiniai terminų sudarymo ir vartojimo principai. Aptariama, kokios kalbinės priemonės tinkamiausios tam tikrose situacijose, išdėstomi viešojo kalbėjimo ir viešosios komunikacijos tekstų kūrimo principai, mokslinio teksto rengimo reikalavimai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is intended for students of Public Communications program and is aimed to get them acquainted with concept and contents of using appropriate Lithuanian language in the various texts they are going to produce. Course provides an introduction to official and general language, language correctness, creation of public speech, principles of creation of special text and scientific work, usage and correctness of terminology. Students are going to learn compose texts and will be introduced to the specifics of composing public speeches and research papers.

Dalyko studijų rezultatai

Gebėjimas taikyti pagrindines sakytinės ir rašytinės kalbos normas, rašyti ir kalbėti taisyklinga lietuvių kalba.
Komunikacijos principų, kalbos stilių, profesinių tekstų žanrų išmanymas.
Gebėjimas vartoti viešosios komunikacijos terminiją, atpažinti ir pasirinkti taisyklingus terminus, suprasti terminijos kaitą ir kritiškai vertinti profesinės srities žodynus.
Gebėjimas parengti viešąją kalbą, skirti viešojo bei neviešojo bendravimo situacijas ir pasirinkti atitinkamas kalbinės raiškos priemones. Gebėjimas vadovauti dialogui ir polilogui.
Rašytinių viešosios komunikacijos tekstų žanrų išmanymas. Viešosios komunikacijos mokslinio darbo struktūros, komponavimo, formaliųjų reikalavimų išmanymas. Gebėjimas rengti įvairaus žanro profesinius tekstus.
Gebėjimas rasti tinkamus ir reikalingus terminų ir žinių bankus, kitus elektroninius išteklius, padedančius rengti sklandžius ir taisyklingus profesinius tekstus. Gebėjimas šiais ištekliais naudotis.

Dalyko turinys

1. Kalbos kultūra ir kalbos taisyklingumas. Kalbos kultūros objektas. Valstybinės ir bendrinės kalbos apibrėžimai. Bendrinės kalbos normos, kodifikavimas. Kalbos politika. Kalbos klaidų klasifikacija. Kalbos taisyklingumas (tarties, kirčiavimo, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės normos ir klaidos).
2. Kalbos atmainos ir tekstų žanrai. Bendrinės kalbos stiliai ir atmainos. Rašytiniai viešosios komunikacijos tekstų žanrai: informaciniai, vertinamieji, analitiniai, meniniai pramoginiai, tarnybiniai informaciniai ir t.t.
3. Profesinė leksika ir terminija: Terminų tipai. Viešosios komunikacijos srities terminija. Reikalavimai terminams: aiškumas, trumpumas, tikslumas, ekonomiškumas, produktyvumas, taisyklingumas ir t.t. Vidiniai ir išoriniai terminų šaltiniai. Terminų ir žinių bankai.
4. Viešasis kalbėjimas: Sakytinės kalbos formos. Viešųjų kalbų tipai. Pasirengimas monologui. Viešosios kalbos komponavimas. Problemos, temos, idėjos, tikslų ir uždavinių formulavimas. Pasirengimas dialogui. Dialogo strategijos. Bendravimas su auditorija.
5. Rašytinis specialybės tekstas. Teksto struktūra. Viešosios komunikacijos tekstų žanrai ir jų rengimo reikalavimai. Loginiai ir kalbiniai reikalavimai. Mokslinio darbo rengimas: struktūra, komponavimas, atskirų dalių rašymo ypatumai, citavimas, perfrazavimas.
6. Elektroniniai profesinės kalbos ištekliai. Žodynai. Žinių ir terminų bankai bei ontologijos. Tekstynai. Kalbos konsultacijų bankai. Kalbos analizės ir sintezės priemonės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 75 val. Iš viso: 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, namų darbas – 20%, egzaminas – 50% galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2014 Bielinskienė A., Kazlauskienė A., Rimkutė E., Tamošiūnaitė A. Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena. Vytauto Didžiojo universitetas, Versus Aureus.
2. 2011 Kazlauskienė A., Rimkutė E., Bielinskienė A. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra. VDU leidykla
3. 2013 Koženiauskienė R. Iškalbos praktika VU leidykla
4. 2002 Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. Lietuvių kalbos instituto leidykla
5. 2000 Bielinienė J., Iškalbos menas. Vilnius: VDA leidykla
Papildoma literatūra
6. 2013 Koženiauskienė R. Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė. VU leidykla
7. 2007 Marcinkevičienė R., Spaudos tekstų žanrai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. VDU leidykla
8. 2002 Rienecker L., Jørgensen P. S., Kaip rašyti mokslinį darbą. Aidai
9. 2004 Kalbos patarimai. Gramatinės formos ir jų vartojimas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
10. 2003 Kalbos patarimai. Sintaksė: linksnių vartojimas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas