Konkurencingumas ir inovacijos

  • Dalyko kodas: VAD 4015
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Competitiveness and Innovation
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Giedrius Jucevičius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti inovacijomis grįsto augimo ir konkurencinio pranašumo šiuolaikinėse rinkose prielaidas bei valdymo sprendimus. Baigę dalyką studentai įgys žinių apie esmines inovacijų ir konkurencingumo teorines prieigas, gebės identifikuoti verslo aplinkoje vykstančius inovacinius procesus, taikyti kūrybiškumo metodus sprendžiant kompleksines verslo konkurencingumo problemas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to study the antecedents and management solutions behind innovation-driven growth and competitiveness. In this course, students acquire the basic knowledge of key theories in the fields of innovation and competitive advantage, will be capable of identifying the innovation trends in the business environment, apply creative methods in solving the complex problems of business competitiveness

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Verslo ir vadybos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines konkurencingumo ir inovacijų sąvokas
2. Atpažinti ir išanalizuoti esminius įmonių, sektorių ir šalių konkurencinės sėkmės veiksnius
3. Žinoti esminius strateginių inovacijų kūrimo principus ir metodus, atsižvelgiant į naujausias rinkų ir technologines tendencijas
4. Savarankiškai išanalizuoti konkrečią verslo situaciją ir numatyti novatorišką sprendimo dizainą bei jo įgyvendinimo galimybes
5. Formuoti novatoriškus vertės pasiūlymus, sukuriant naujas rinkos kategorijas, orientuotas į anksčiau neatpažintas vartotojų grupes.

Dalyko turinys

1. Konkurencingumas ir inovacijos: esminės sąvokos
2. Pertraukiančiosios inovacijos: technologijos ir verslo modeliai
3. Inovacijos versle: vertės inovacijos
4. Inovacijos versle: verslo modelio inovacijos
5. Kūrybinis mąstymas ir inovacijos
6. Kapitalizmo sistemų įvairovė ir inovacijos
7. Šalių konkurencinis pranašumas: M. Porter konkurencinio pranašumo “deimanto” modelis
8. Įmonių klasteriai
9. Nacionalinės vadybos sistemos ir jų įvairovė (JAV, Japonija, Prancūzija, Italija, Vokietija, Skandinavijos šalys)
10. Inovacijų sistemos: šalys, regionai, miestai
11. Tarptautinis konkurencingumas: kultūrinė dimensija
12. Tarpkultūrinė vadyba ir inovacijos: G. Hofstede metodologija

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Seminarai

15 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %
Grupinis savarankiškas darbas – 20 %
Seminarų užduočių atlikimas ir atvejų analizė – 10 %
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2020 Burns, P. Corporate entrepreneurship and innovation
2 2020 Osterwalder, A. et al. Invincible Company, Wiley Press.
3. 2013 Schilling, M. A., Strategic management of technological innovation, New York N.Y. : McGraw-Hill
4. 2005 Chan Kim, W, Mauborgne, R. Blue ocean strategy: how to create uncontested market space and make the competition irrelevant, Boston Mass. : Harvard Business School Press
5. 1998 Porter, M. E. The competitive advantage of nations: with a new introduction, Basingstoke : Macmillan
Papildoma literatūra
1. 2019 Portales, L. Social innovation and social entrepreneurship : fundamentals, concepts, and tools
2. 2007 Berkun, S. The myths of innovation