Elgsenos ir eksperimentinė ekonomika

 • Dalyko kodas: EKM 6011
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 6
 • Pavadinimas anglų kalba: Behavioral and Experimental Economics
 • Dalykas atestuotas: 2022-03-20
 • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
 • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

  doc. dr. Marco Faillo, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Trento universitetas
  dr. Akvilė Aleksandravičienė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo kursu siekiama supažindinti su naujausiais ekonomikos teorijos ir jos taikymo pokyčiais, ypatingai atsižvelgiant į elgsenos ir eksperimentinės ekonomikos siūlomas naujoves. Kurse naudojamas praktinio mokymosi derinys atliekant laboratorinius eksperimentus, elgsenos ekonomikos teorijos analizę ir Sokrato apskritojo stalo diskusijas. Kursas apima tokias temas kaip individualus pasirinkimas, strateginė sąveika, derybos, kolektyviniai veiksmai, rinkos ir pritaikymas kuriant elgsena pagrįstą viešosios politikos intervenciją.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course aims at introducing recent development in economic theory and its applications, with specific reference to the innovations introduced by behavioral and experimental economics. Course uses a combination of hands-on learning in laboratory experiments, analysis of behavioral economics theory and Socratic roundtable discussions of readings. It covers topics such as individual choice, strategic interaction, bargaining, collective action, markets, and applications to the design of behaviorally informed publicy policy interventions.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika, Matematika

Dalyko studijų rezultatai

1. Suprasti tradicinės neoklasikinės ekonomikos ribotumą ir įvertinti elgsenos ekonomikos indėlį gerinant teorinių modelių nuspėjamąją galią.
2. Praktiškai suprasti pagrindinius elgsenos ekonomikos modelius.
3. Suprasti, kaip gali būti naudojamas eksperimentas tradicinėje ir elgsenos ekonomikoje.
4. Projektuoti ekonominius eksperimentus: praktinės įžvalgos.
5. Suprasti, kaip pritaikyti elgsenos ir eksperimentinės ekonomikos įžvalgas kuriant politiką.

Dalyko turinys

1. Elgsenos ekonomikos pagrindai: pasirinkimas apibrėžtoje aplinkoje.
2. Elgenos ekonomikos pagrindai: sprendimų priėmimas rizikingoje aplinkoje.
3. Ribotas racionalumas, šališkumas ir euristika.
4. Dviejų sistemų modelis.
5. Perspektyvos teorija.
6. Tarplaikinis pasirinkimas, nekantrumas, pi-rmenybių pasikeitimas ir dabartinis šališkumas.
7. Į elgseną orientuotas politikos dizainas: stu-mtelėjimas, libertarinis paternalizmas.
8. Eksperimentinė ekonomika: pagrindiniai eksperimentinio projektavimo principai.
9. Eksperimentinė ekonomika: pavyzdžiai (individualus pasirinkimas, strateginė sąveika, rinkos).
10. Stumtelėjimas ir jo apribojimai.
11. Į elgseną orientuotas politikos kūrimas: taikymas finansų, svei-katos ir aplinkos politikai.
12. Alternatyvūs elgesiu grįstos politikos kū-rimo metodai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Individualus darbas – 30 %
Grupinis darbas – 30 %
Egzaminas – 40 %

Literatūra

1. 2021 E. Angner. A Course in Behavioral Economics, 2nd Edition.
2. 2010 D. Ariely. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, 2nd Edition.
3. 2016 D. Halpern. Inside the Nudge Unit.
4. 2009 R. H. Thaler, C. R. Sunstein. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness, 2nd Edition.
5. 2017 A. Oliver. The Origins of Behavioral Public Policy.
Papildoma literatūra
1. 2015 R. H. Thaler. Misbehaving: The Making of Behavioural Economics.
2. 1974 A. Tversky, D. Kahneman. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases.