loader image

Prancūzų kalba tarptautiniam DELF egzaminui, B1

  • Dalyko kodas: PRC 0319
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: French for International DELF Examination, B1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Daina Kazlauskaitė. Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta studentams, tobulinti prancūzų kalbos komunikacinę kompetenciją B1 lygio ir planuojantiems laikyti tarptautinius DELF B1 egzaminus, plėtojant kalbinio produkavimo, recepcijos, interakcijos ir mediacijos gebėjimus. Besimokantieji tobulina komunikacinę kompetenciją, kaitydami bei analizuodami B1 lygio tematikos tekstus, garso bei video įrašus, diskutuodami, argumentuodami pateikdami žodinius pranešimus bei rašydami analitinius darbus. Išmokstama vartoti B1 lygio žodyną, supažindinama su tarptautinio egzamino reikalavimais ir struktūra. Vyksta auditorinės paskaitos ir praktinai užsiėmimai, mokoma/si virtualioje Moodle erdvėje, atliekamos savarankiško darbo užduotys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course presents a follow-up programme of the previous lower level French courses and provides students with the intermediate (B1) level of the French language. Based on communicative methodology and a skill-oriented approach, the course aims at expanding students’ knowledge of phonological, grammatical and lexical structures, as well as improving students’ reading, writing, speaking and listening skills of the relevant level. The French language skills are developed through individual and class work including reading and discussing texts on up-to-date topics, doing extended speaking practice in real-life situations in the Scenario lessons, making oral presentations, doing other skill-oriented activities as well as work in and virtual MOODLE environment (on-line activities, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens prancūzų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Bendrauti daugelyje situacijų, susietų su kasdieniu gyvenimu, socialinėmis bei ekonominėmis problemomis, temomis.
Trumpai pateikti nuomonę, išreikšti emocijas.
Skaityti ir analizuoti mokslinius tekstus bei dokumentus, suprasti audio informaciją, susijusią su B1 išvardinta turinyje tematika
Vartoti žodyną, būdingą išvardintoms turinyje temoms
Paruošti ir pateikti pristatymą B1 reikalavimuose susijusiomis temomis, inicijuoti bei dalyvauti diskusijose.
Rašyti mokslinius tekstus (santraukas) DELF B1 reikalavimuose numatytomis temomis.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Stichinės nelaimės, katastrofos, klimato pokyčiai. Gamta, užterštumas, aplinkosauga. Įpročiai, evoliucija. Debatai, pokalbiai, diskusijos. Amenybė, elgsena, išvaizda. Politika ir istorija. Mokslas, naujosios technologijos. Nuomonės reiškimo būdai. Sutikti, paprieštarauti, įsiterpti į pokalbį.
Lingvistinis turinys.
Loginiai jungtukai, teksto suskirstymas paragrafais. Tiesioginė netiesioginė kalba. Netiesioginiai kklausimai. Dalyvio derinimas; asmenuojant su pagalbiniu „avoir“ ir su pagalbiniu „etre“, Neveikiamoji veiksmažodžio rūšis.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10%-aktyvi veikla: aktyvus dalyvavimas paskaitose, darbas moodle aplinkoje).

Literatūra

1. 2018 Clair Miquel. Vite et bien 2 Cle International
N 2013 Godard,E, Liria P., Mistichelli, M . Sigé, J.P. Les clés du nouveau DELF B1 Editions: Maisons des langues
Papildoma literatūra
1. http://www.partajondelfdalf.com/
http://espacepro-delfdalf.ciep.fr/delf-b1