Skaitmeninis marketingas

  • Dalyko kodas: MAV 2003
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Digital Marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Lekt. Justinas Kisieliauskas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti marketingo reiškinius skaitmeniniame kontekste, supažindinant studentą su skaitmenine aplinka ir jos ypatybėmis bei svarba kuriant ir valdant šių dienų marketingo procesus. Kurso eigoje analizuojamos kintančios vartotojo, vertės, produkto, kainos koncepcijos. Susipažįstama su socialinių tinklų, paieškos mechanizmų, elektroninių laiškų, mobiliųjų įrenginių marketingo reiškiniais. Susipažįstama su marketingo plano, tyrimų ruošimu ir vykdymu, paskirstymo, komunikacijos, santykių su vartotojais valdymo procesais skaitmeninės aplinkos, etikos ir teisės kontekstuose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of the course is to study marketing phenomena in the digital context, to introduce the student to the digital environment and its features and the importance of developing and managing the marketing processes of today. During the course, the changing concepts of user, value, product and price are analyzed. The phenomena of marketing of social networks, search engines, e-mails, mobile devices are analyzed. Familiarization with the marketing plan, research preparation and execution, distribution, communication, customer relationship management processes in the digital environment, ethical and legal contexts.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindinius skaitmeninio marketingo principus šiuolaikinio marketingo raidos bei pokyčių kontekste
2. Atpažinti, apibūdinti ir įvertinti skaitmeninio marketingo aplinką ir jos ypatybes
3. Įvertinti besikeičiančią organizacijos aplinką, identifikuoti įvairius rinką ir marketingo sritį transformuojančius veiksnius, suprasti jų įtaką organizacijų skaitmeninio marketingo valdymo sprendimams
4. Pritaikyti skaitmeninio marketingo žinias organizacijos skaitmeninio marketingo plano rengime
5. Parengti grupinį viešą žodinį sudaryto skaitmeninio marketingo plano pristatymą, remiantis nustatytais reikalavimais.
6. Suformuluoti ir argumentuotai apginti savo nuomonę, pagrindžiant pristatomas idėjas.
7. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Skaitmeninio marketingo praeitis, dabartis ir ateitis
2. Strateginis skaitmeninis marketingas ir jo vertinimas
3. Skaitmeninio marketingo planas
4. Globalusis skaitmeninis marketingas
5. Skaitmeninio marketingo etika ir teisė
6. Produktas skaitmeninėje erdvėje
7. Vertė skaitmeninėje erdvėje
8. Paskirstymas skaitmeninėje erdvėje
9. Nuosava skaitmeninė marketingo komunikacija
10. Pirktinė skaitmeninė marketingo komunikacija
11. Užtarnauta skaitmeninė marketingo komunikacija
12. Santykių su klientais valdymas
13. Skaitmeninio marketingo tyrimai
14. Vartotojas skaitmeninėje erdvėje
15. Segmentacijos, diferenciacijos ir pozicionavimo strategijos

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Seminarai – 10%
Grupinis darbas – 20%
Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2019 Dave Chaffey Digital Marketing 7th edition Pearson
2. 2019 Simon, K., Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing
3. 2016 Kotler, P., Kartajaya, H., et al.Marketing 4.0 J. Wiley & Sons. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=4785177
4. 2016 Wertime, K. DigiMarketing: the essential guide to new media & digital marketing J. Wiley & Sons (Asia)
5. 2016 Strauss, J., Frost, R. E-Marketing Pearson