Korporatyvinis valdymas ir įmonių socialinė atsakomybė (anglų k.)

  • Dalyko kodas: EVP 5010
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Corporate governance and corporate social responsibility
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-20
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-20
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Evelina Bendoraitienė, Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis - korporatyvinio valdymo organizacinių bei institucinių aspektų tarpdisciplininė analizė, evoliucijos, jį pagrindžiančių teorijų bei šiuolaikinės globalios praktikos studijos. Studentai tiria įmonių socialiai atsakingos veiklos priežastis bei pasekmes, akcentuodami ryšį su akcininkų vertės didinimu. Konceptualūs modeliai bei analizės priemonės naudojamos socialinės atsakomybės elementų bei kompanijų, vyriausybių, investuotojų ir nevyriausybinių organizacijų sąsajų modelių suvokimui bei vertinimui. Studijų dalykas apima paskaitas, atvejų analizę ir diskusiją, grupinį projektą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to analyze in multidisciplinary way corporate governance from an organizational and institutional point of view, its evolution, underlying theory and relevant global practices. Students examine causes and effects of socially responsible activities by companies, stressing the connection with shareholder value creation. Conceptual frameworks and tools are provided to understand and assess components of corporate social responsibility and different models of interaction between corporations, governments, investors and non-governmental organizations. It combines lectures, case studies, class discussions and group assignments.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika, makroekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1. Mokėti paaiškinti korporatyvinio valdymo teorines koncepcijas, nustatyti ir analizuoti korporatyvinio valdymo modelius, veiksnių ir procesų formavimąsi;
2. Mokėti analizuoti ir vertinti korporatyvinio valdymo struktūrinius elementus, principus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
3. Suprasti ir paaiškinti įmonių socialinės atsakomybės versle, bendruomenėje ir visuomenėje bei jos veiksnių pasaulinėje aplinkoje turinį;
4. Demonstruoti žinias, skirtas nustatyti, analizuoti ir taikyti gerą verslo valdymo praktiką;
5. Analizuoti ir vertinti socialiai atsakingus verslo sprendimus, jų pasekmes ir ryšį su vertės kūrimu;
6. Geba formuluoti ir ginti savo nuomonę seminaruose, diskusijose, įtikinti, motyvuoti pristatytas idėjas;
7. Demonstruoja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atsakomybę nepriklausomame ir komandiniame darbe ir tt.

Dalyko turinys

1. Korporacijų formavimasis ir vaidmuo visuomenėje
2. Korporatyvinio valdymo sąvoka
3. Teorinis įmonių valdymo metodas
4. Finansų rinkų raida, kapitalizmas, pagrįstas akcininkų nuosavybe, institucinių investuotojų formavimas ir vaidmuo.
5. Kapitalo susiskaidymas ir nauja institucinės ekonomikos teorija
6. Korporatyvinio valdymo modeliai
7. Korporatyvinio valdymo struktūriniai elementai
8. Kosporatyvinio valdymo principai
9. Tarptautinio įmonių korporatyvinio valdymo praktika
10. Įmonių socialinės atsakomybės samprata, turinys, formavimo priežastys ir nauda bei pasekmės
11. Įmonių socialinė atsakomybė versle, bendruomenėje ir visuomenėje, įmonių socialinės atsakomybės valdymas
12. Įmonių socialinės atsakomybės, atsakingo verslo ir vertės kūrimas, taikant naujus verslo modelius
13. Socialinės atsakomybės dalyviai ir veiksniai
14. Įmonių socialinės atsakomybės tendencijos ir iššūkiai
15. Verslo įmonių geriausia korporatyvinio valdymo praktika ir socialinės atsakomybės atvejų analizė
16. Nacionalinių ir tarptautinių įmonių korporatyvinio valdymo ir įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Komandinis darbas (pasitelkiant IT) 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Savarankiškas grupinis darbas – 20%
Seminarų užduočių atlikimas ir atvejų analizė – 20%
Egzaminas - 40 %

Literatūra

1. 2011 Monks, R., Minow N. Corporate Governance. 5th ed. Wiley
2. 2010 Craig N., Lenssen G. Mainstreaming Corporate Responsibility Wiley
3. 2008 Bainbridge, S. The New Corporate Governance in Theory and Practice. Oxford University Press
4. 2014 Corporate social responsibility : readings and cases in a global context Routledge: Taylor and Francis Group
5. 2010 Griseri, P., Seppala, N. Business ethics and corporate social responsibility South-Western CengageLearning
Papildoma literatūra
6. 2008 The Oxford Handbook of CSR Wiley
7. 2007 Clarke, T. , International corporate governance: a comparative approach London
8. 2004 OECD 2004 principles of corporate governance www.oecd.org/ dataoecd/ 32/18/31557724.pdf
9. 1996 Shleifer, A. A survey of corporate governance. Cambridge: NBER