Vokiečių kalba, B1.2

  • Dalyko kodas: VKL 0317
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: German Language, B1.2
  • Dalykas atestuotas: 2018-03
  • Atestacija galioja iki: 2021-03
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, lektorė Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B1.2.) vokiečių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, analizuoja pasiruošimo įvairių tipų kalbų sakymui techniką, mokosi kritiškai vertinti, argumentuoti, naudoti rašinio organizavimo techniką B1.2 lygmenyje. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The goal of this B1.2. level course is to deepen all the linguistic skills acquired earlier, activate the students’ interest in the German language and culture by analyzing and discussing the specificity of social problems in Germany and other important issues. Students develop their morphological, syntactical and lexical skills, learn to listen to complicated texts and select means of communication appropriate for the situation, communicate in various spheres, express their opinion, grasp ideas, determine logical links and put forward the arguments. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.1 lygmens vokiečių kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B1.2. lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Klausyti radijo ir televizijos laidų interviu apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis, atlikti klausymo pratimų užduotis
Suprasti laikraščio/ žurnalo straipsnį ar interviu, kuriame autorius išreiškia savo požiūrį į kasdienius įvykius ar aktualia tema, ir suvokti teksto esmę, išreikšti savo nuomonę nagrinėjama tema.
Skaityti ir kritiškai vertinti įvairių tipų tekstus, naudoti įvairias skaitymo technikas.
Dalyvauti diskusijose, kritiškai vertinti įvykį ar problemą, argumentuotai reikšti mintis, formuluoti ir pagrįsti asmeninę nuomonę, bendrauti su auditorija ir demonstruoti bendravimo normas ir etiketą, užduoti ir adekvačiai atsakyti į klausimus, vartoti taisyklingą bendrinę kalbą.
Asmeniniame laiške detaliai papasakoti įvairius įvykius, juos paaiškinti, perteikti informaciją ir pagrindines mintis trumpai ir paprastai, logiškai ir nuosekliai. Rašyti nesudėtingą statistinę bei lyginamąją analizę, apibendrinimą.

Dalyko turinys

Lingvistinės temos.
Tariamosios nuosakos būtieji laikai.
Sudaiktavardinti būdvardžiai ir dalyviai.
Papildinių vieta sakinyje.
Laiko prieveiksmiai. Modalinės dalelytės.
Veiksmažodžių valdymas. werden + Infinitiv.
Pažyminio šalutiniai sakiniai su was, wer.
Prielinksniai laikui reikšti. Neigimas.
Präteritum, Perfekt, Futur + modalinis veiksmažodis. Genitiv.
Daiktavardžių daryba.
Žodžių daugiareikšmiškumas.
Modalūs žodžiai.
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Oficialaus laiško rašymo ypatumai.
Schemų ir grafikų aprašymai. Palyginimai.
Išvadų formulavimas.
Priežodžiai.
Informacinių technologijų panaudojimas. Šventės ir vakarėliai.
Prezentacijų planavimas ir pateikimas.
Reportažas – Weltreise.
Motyvacinio laiško rašymas, privataus elektroninio laiško rašymas.
Apsipirkimo ypatumai.
Kultūra.
Mokymasis visą gyvenimą.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2015 Perlmann-Balme, M., Schwalb, S. Sicher Niveau B1+: Kursbuch Hueber Verlag
2. 2015 Orth-Chamba, J. Sicher Niveau B1+: Arbeitsbuch Hueber Verlag
3. 2015 Sicher Niveau B1+: Medienpaket Hueber Verlag
Papildoma literatūra
1. 2012 Dreyer H., Schmitt, R. Lehr - und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. Neubearbeitung Hueber Verlag
3. Auralog Tell Me More 10.0
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.