Vokiečių kalba, B1.1

  • Dalyko kodas: VKL 0316
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: German Language, B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2018-03
  • Atestacija galioja iki: 2021-03
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, lektorė Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1.1.) vokiečių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie vokiškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas. B1.1. lygmenyje taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/ asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The goal of the course is to acquaint students with the noun, the adjective, the numeral, the preposition and complex sentence structure rules of morphology, also to develop their receptive and productive general and special skills and help them acquire socio cultural communicative competence at an intermediate (B1.1.) level. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). After completing the level the students will be able to express themselves in a variety of topics listed in the course plan, form and answer questions, establish social contacts, keep the conversation on the discussed topics, listen to and understand the interlocutor, describe themselves and their family members in the written form, make a comparison between the two cultures orally and in writing, read adapted texts, grasp the main idea of the text, retell the gist of the text using not complicated language.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens vokiečių kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B1.1. lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Pakankamai sklandžiai diskutuoti, pateikti argumentus ir nuomones įvairiomis bendromis temomis.
Parengti ir pristatyti pranešimą pasirinkta bendrąja tema, naudojantis rašytinės informacijos šaltiniais vokiečių kalba bei informacinėmis technologijomis.
Bendrauti įvairiose gyvenimiškose situacijose žodžiu ir virtualiuose forumuose, tinkamai įsitraukti į pokalbį.
Suprasti vidutinio sudėtingumo skaitomų ir klausomų tekstų pagrindinę mintį ir detales, pasižymėti raktiniais žodžiais.
Rašyti pakankamai rišlų tekstą: gyvenimo aprašymą,
formalų laišką.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Masinės informacinės priemonės. Žinios. Teatras. Kinas. Atostogos vokiškai kalbančiose šalyse. Lankytinos vietos. Tikrovė, norai, svajonės. Patarimų raiškos būdai. Migracija. Žmonių tarpusavio santykiai. Vartojimo įpročiai. Reklama. Draudiminiai įvykiai. Verslo idėjos. Verslo naujienos.
Lingvistinės temos:
Sudurtiniai būtieji (Imperfekt, Pluquamperfekt) ir būsimasis (Futur) laikai. Santykiniai įvardžiai. Pažyminio šalutiniai sakiniai.
Būdo, tikslo šalutiniai sakiniai. Bendraties vartojimas. Tariamoji nuosaka; nerealūs noro sakiniai. Modalinių veiksmažodžių sudurtinis būtasis (Perfekt) laikas. Neveikiamoji rūšis: esamasis (Präsens), būtasis vientisinis (Imperfekt) ir būtasis sudurtinis (Perfekt) laikai. Neveikiamoji rūšis su modaliniais veiksmažodžiais. Beasmenis pasyvas. Konstrukcijos haben/sein/ brauchen + zu. Dvinariai jungtukai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive B1 : Kompaktkurs . Hueber Verlag
2. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive B1 : Arbeitsbuch. Hueber Verlag
3. 2015 Krenn, W., Puchta, H. Motive B1: CD zum Arbeitsbuch. Hueber Verlag
Papildoma literatūra
1. 2012 Dreyer H., Schmitt, R. Lehr - und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. Neubearbeitung Hueber Verlag
3. Auralog Tell Me More 10.0
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.