Turkų kalba, B1.2

  • Dalyko kodas: TRK 0317
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Turkish Language, B1.2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Aleksandr Ismailov, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja turkų kalbos B1.2 lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Susipažįstama su Osmanų turkų kalbos pradmenimis. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The Turkish language B1.2 course is based on practice and training in written Turkish for the purposes of exposition and discussion, fundamental rules, examples of punctuation and dictation. Elementary knowledge of Ottoman Turkish is taught. During the course interactive techniques such as role-play, games and videos to support lesson content are used. The course includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.1 lygmens turkų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

1. Taisyklingai vartoti B1.2 lygmenį atitinkančius leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
2. Skaityti ir versti originalius bendro turinio tekstus.
3. Teisingai vartoti visas pagrindinės turkų kalbos gramatines struktūras.
4. Teisingai paaiškinti Osmanų turkų kalbos pradmenis.
5. Dalyvauti diskusijose, formuluoti mintis, išreikšti asmeninę nuomonę ir adekvačiai atsakyti į klausimus, vartojant taisyklingą bendrinę turkų kalbą.
6. Skaityti ir suprasti įvairių tipų konkretaus ir abstraktaus turinio tekstus, naudoti įvairias skaitymo technikas.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimo:
Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas. Gyvenamos vietos keitimas.
Oras.
Augalai ir gyvūnai.
Žmogaus vieta pasaulyje; gamtos dėsniai. Religija ir apeigos.
Menas ir architektūra.
Lingvistinis:
Prieveiksmiai jų daryba ir kilmė; iš veiksmažodžių padaryti prieveiksniai. Prieveiksmių reikšmės: laiko, vietos, būdo, priežasties ir tikslo.
Osmanų turkų kalbos pradmenys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2012 Hengirmen M. Türkçe Öğrenelim 2. Engin Yayınevi, Ankara.
2. 2012 N. Engin Uzun, Yeni Hitit 2 Orta. Yabancılar için Türkçe ders kitabı. Ankara Üniversitesi, Tömer