Turkų kalba, B1.1

  • Dalyko kodas: TRK 0316
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Turkish Language, B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Aleksandr Ismailov, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja turkų kalbos B1.1 lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie Turkijos kultūrą ir tradicijas B1.1 lygmenyje.Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. Kursas teikiamas lietuvių kalba.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The Turkish language B1.1 course is based on the development of speaking, listening, reading, writing, grammar and general comprehension skills. During the course interactive techniques such as role-play, games and videos to support lesson content are used. The course is carried out in Lithuanian, and organized in such a way that the students develop awareness of and interest in the Turkish language. Current political, social and cultural materials are integrated to add interest and increase the knowledge of Turkey and its culture. The course includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens turkų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

1. Taisyklingai vartoti B1.1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
2. Bendrauti įvairiose gyvenimiškose situacijose žodžiu ir virtualiuose forumuose, tinkamai įsitraukti į pokalbį, teisingai atsakyti ir klausyti klausimus.
3. Gebėti parengti ir pristatyti pranešimą pasirinkta bendrąja tema, naudojantis rašytinės informacijos šaltiniais anglų kalba bei informacinėmis technologijomis.
4. Teisingai versti originalius tekstus, perteikti pagrindinę mintį ir detales.
5. Suprasti vidutinio sudėtingumo skaitomų ir klausomų tekstų pagrindinę mintį ir detales.
6. Rašyti pakankamai rišlų tekstą: gyvenimo aprašymą, formalų laišką, nesudėtingą, statistinę bei lyginamąją analizę, apibendrinimą.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimo:
Tarpkultūrinė komunikacija.
Žmogaus amžius ir gyvenimas.
Asmenybės charakteris, jutimai, pomėgiai.
Visuomeninė padėtis.
Laisvalaikis, atostogos ir turizmas.
Sportas.
Gyvenamos vietos keitimas.
Oras.
Augalai ir gyvūnai.
Transporto priemonės, atstumas ir greitis.
Eismas ir eismo sąlygos, avarija; pirmoji pagalba; policija.
Socialinė-ekonominė padėtis.
Darbo ieškojimas, administraciniai formalumai, darbo sąlygos.
Politika.
Draugijos.
Lingvistinis:
Sudėtinės (analitinės) laikų ir nuosakų formos “Hikaye Bilesik Zamanlari”.
Sudėtinės modalinės laikų ir nuosakų formos “Rivayet Bileşik Zamanı”.
“Şart Bileşik Zamanı”.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak.val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak.val.
Savarankiškas darbas 85 ak.val.
Iš viso 160 ak.val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2012 Hengirmen M. Türkçe Öğrenelim 2. Engin Yayınevi, Ankara.
2. 2012 N. Engin Uzun, Yeni Hitit 2 Orta. Yabancılar için Türkçe ders kitabı. Ankara Üniversitesi, Tömer