Rusų kalba B1.2

  • Dalyko kodas: RUS 3018
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Russian B1.2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Viktoria Pehk-Ivašcenko, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1.2) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie rusiškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas B1 lygmenyje. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course aims to develop students’ efficient communicative and cross-cultural competence of Russian at the Intermediate B1.2 level. The students read, write and talk on the issues of ecological problems, analyse the topics from the lingua-cultural point of view (Russia-Lithuania), study the themes connected with the expression of individualism, as well as those related to science, work, leisure, beauty service, and other everyday life issues. When presenting their attitude and opinion on the topics discussed, the students employ the structure of an argument (statement-reasoning-assumption-conclusion). During this course, the students develop their knowledge of sentence structure; they are introduced to the grammatical forms of the participle and the adverb and their function in the sentence. The students develop the ability to denote the difference between the adverb and other morphological forms and acquire deeper knowledge of the grammatical forms of numerals. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in the computerized language teaching/learning lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.1 lygmens rusų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Skaityti ir analizuoti bendro pobūdžio ir grožinės literatūros tekstus, dramas.
2. Raštu reikšti savo mintis, asmeninį požiūrį aptartomis temomis (parašyti rašinį, laišką, nedidelės apimties tekstą).
3. Reikšti mintis nurodytomis temomis, argumentuotai išsakyti savo nuomonę, dalyvauti dialoguose, diskusijose.
4. Taisyklingai naudoti lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas ir sintaksines struktūras;
5. Rengti žodines pranešimus panaudojant lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas bei tematiniame turinyje analizuotų temų žodyną.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Mano psichologinis portretas, horoskopas. Grožis išgelbės pasaulį. Grožio salone. Globalinės žmonijos problemos. Apie meną (kinas, teatras, tapyba, architektūra). Kaip praeiti? Kelionės ir orientacija mieste. Jaunimo ir vaikų problemos įvairiose šalyse. Kam Rusijoje gyventi gera? Knygų lentynoje. Rusų ir lietuvių patarlės: funkcija ir interpretacija. Susipažinimas su rašytojos L.Petruševskaja biografija ir kūryba. Savarankiškas skaitymas (šios autorės vieno kūrinio) namuose. Projektinė veikla „Kodėl mes vartojame patarles?“ .
Lingvistinis:
Neigimo konstrukcijos su dalelėm не ir ни; trumpieji būdvardžiai; sangrąžinis įvardis себя, prieveiksmis по-своему. Sudurtinių būdvardžių vartojimas, rašyba. Būdvardžių aukštesnesnysis ir aukščiausias laipsniai; sangrąžiniai veiskmažodžiai одеваться, стричься, бриться, краситься ir t.t. Tariamoji nuosaka. Konstrukcijos su если, ли, или. Skyrybos taisyklės. Įvardžiai все и всё. Nuolaidos raiška (jungtukai хотя ir несмотря на то что) ; daikto ar reiškinio kvalifikovimo konstrukcijos (являться кем/чем, представлять собой, относиться к чему, входить во что ir t.t.). Eigos veikslo ir įvykio veikslo veiksmažodžiai su priešdėliais в(о)-, вы-, при-, у-, про-, пере-, об(о)-, за-, до-, подо(о)-, от(о)-. Trupmeniniai skaitvardžiai, skaičius 1.5 (полтора) ir jų vartojimas kalboje; иeasmeniai veiksmažodžiai (veikėjo būsenos), sakiniai. Tiesioginė ir netiesiogine kalba. Asmeniniai neapibrėžiamieji sakiniai; pusdalyviai (деепричастия НСВ, СВ); prielinksnių для ir за skirtumas ir vartojimas. Skaitvardžių derinimas su būdvardžiais ir daiktavardžiais.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2014 Гончар И.А. Учебный видеокомплекс «Послушайте!» Выпуск 3. Учебник + DVD St. Petersburg: Zlatoust
2. 2012 Volkova N., Phillips D. Let’s improve our Russian! St. Petersburg: Zlatoust
3. 2012 Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски Санкт-Петербург: «МИРС»
4. 2008 Русские в истории и культуре Литвы. Вильнюс: Vaga
5. 2004 Brezgina, M. Ar moki rusų kalbą? Kaunas: Šviesa
6. 2001 Чехов А.П. Дом с мезонином. Повести, рассказы и драмы. Москва: Художественная литература
7. 2014-2018 Русский язык за рубежом. Научно-практический иллюстрированный журнал(избранные статьи-методические разработки)