Rusų kalba B1.1

  • Dalyko kodas: RUS 3017
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Russian B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Viktoria Pehk-Ivašcenko, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie rusiškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas B1 lygmenyje.Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The students read, write and talk on the issues of emigration, analyse the topics from the lingua-cultural point of view (Russia-Lithuania), study the themes connected with the expression of individualism, as well as those related to science, work, leisure and other everyday life issues. When presenting their attitude and opinion on the topics discussed, the students employ the structure of an argument (statement-reasoning-assumption-conclusion). During this course, the students develop their knowledge of sentence structure; they are introduced to the grammatical forms of the participle and the adverb and their function in the sentence. The students develop the ability to denote the difference between the adverb and other morphological forms and acquire deeper knowledge of the grammatical forms of numerals.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens rusų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Reikšti mintis nurodytomis temomis, argumentuotai išsakyti savo nuomonę, dalyvauti dialoguose, poliloguose.
2. Skaityti ir analizuoti bendro pobūdžio ir grožinės literatūros tekstus, dramas.
3. Raštu reikšti savo mintis, asmeninį požiūrį aptartomis temomis (parašyti rašinį, laišką, nedidelės apimties tekstą).
4. Taisyklingai naudoti lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas ir sintaksines struktūras;
rengti žodines prezentacijas panaudojant lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas bei tematiniame turinyje analizuotų temų žodyną.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo temos:
Individualumo raiška: mokslas, darbas, kasdienybė. Tradicinės šventės Rusijoje ir Lietuvoje: tapatumai ir skirtumai. Mūsų laisvalaikis (+rusiška pirtis). Profesijos pasirinkimo motyvacija. Visatos problemos ir ekologija. Šiuolaikinė Rusija: istorija ir ekonomika (visuomeniniai bei kultūros veikiajai).
Lingvistinės temos:
Linksnių reikšmė ir funkcija. Skaitvardžių rūšys, skaitvardžių linksniavimas. Laiko raiška. Dalyvis. Prieveiksmis.
Dalyvio ir prieveiksmio vieta bei funkcija rusų kalbos sakinio struktūroje. Prielinksnių (для, за, на) vartojimas. Veiksmažodžių eigos ir įvykio veikslai (būsim.laike, liepiamojoje nuosakoje, konstrukcijose su можно/нельзя). Tariamoji nuosaka (надо, чтобы...,если бы).

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2014 Jankelevič A., Rusų kalbos gramatika su pratimais (A1 - B2). Kaunas: Šviesa
2. 2012 Volkova N., Phillips D. Let’s improve our Russian! St. Petersburg: Zlatoust
3. 2012 Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски Санкт-Петербург:«МИРС»
4. 2008 Чернышов С., Чернышова А. Поехали! Русский язык для взрослых. 2.II Санкт-Петербург:Златоуст
5. 2008 Русские в истории и культуре Литвы. Вильнюс: Vaga
6. 2007 Paulauskienė, D. ir kt. Rusų kalbos rašymo užduočių ir testų rinkinys. Vilnius: Presvika
7. 2004 Brezgina, M. Ar moki rusų kalba? Kaunas: Šviesa
8. 2001 Чехов А.П. Дом с мезонином. Повести, рассказы и драмы. Москва: Художественная литература