Prancūzų kalba B1.2

 • Dalyko kodas: PRC 0318
 • Apimtis ECTS kreditais: 6
 • Pavadinimas anglų kalba: French B1.2
 • Dalykas atestuotas: 2013-10-07
 • Atestacija galioja iki: 2016-10-07
 • Dėstytojas(-ai):

  Lektorė Daina Kazlauskaitė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1.2) prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie angliškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas B1.2 lygmenyje.Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course presents a follow-up programme of the previous lower level French courses and provides students with the intermediate (B1.2) level of the French language. Based on communicative methodology and a skill-oriented approach, the course aims at expanding students’ knowledge of phonological, grammatical and lexical structures, as well as improving students’ reading, writing, speaking and listening skills of the relevant level. The French language skills are developed through individual and class work including reading and discussing texts on up-to-date topics, doing extended speaking practice in real-life situations in the Scenario lessons, making oral presentations, doing other skill-oriented activities as well as work in and virtual MOODLE environment (on-line activities, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.1 lygmens prancūzų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Laisvai reikšti mintis tematiniame turinyje nurodytomis temomis, išsakyti savo nuomonę.

 • Improvizuoti dialogus.

 • Dalyvauti spontaniškuose pokalbiuose.

 • Išsakyti savo nuomonę duotomis temomis.

 • Analizuoti bendro pobūdžio tekstus.

 • Raštu reikšti savo mintis, asmeninį požiūrį bendrojo pobūdžio tema (parašyti rašinį, laišką, nedidelės apimties tekstą).

 • Taisyklingai naudoti lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas ir sintaksines struktūras.

  Dalyko turinys

  Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:

 • Prancūzijos gastronomija. Pinigai. Teisinga prekyba (Commerce équitable). Prancūzų įvaizdis pasaulyje, Prancūzijos simboliai. Didieji socialiniai Prancūzijos XX amžiaus pokyčiai. Mokslo pasiekimai. Menas. Religija.

 • Lingvistinis:

 • Laikų vartojimas, laikų derinimas būtojo ir būsimojo laiko plane; neveikiamoji veiksmažodžių rūšis. Lokalizacijos reiškimo būdai; sąlygos šalutiniai sakiniai; neapibrėžti būdvardžiai ir prieveiksmiai; sudurtinių daiktavardžių daugiskaitos sudarymas; neigiamą prasmę turintys priešdėliai; priešpastatymo reiškimo būdai; tikslo ir pasekmės reiškimo būdai.

  Dalyko studijos valandomis

  Paskaitos (P) 60 ak. val.

 • Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.

 • Savarankiškas darbas 85 ak. val.

 • Iš viso 160 ak. val.

  Studijų rezultatų vertinimas

  Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

  Literatūra

  1. 2010 Jonhson, A. M., Menand, R. Le Nouveau Taxi!3: Méthode de français . Paris: Hachette

 • 2. 2010 Jonhson, A. M., Menand, R.Taxi! 3: Cahier d‘exercices. Paris: Hachette

 • 3. 20010 Le Corre, A. L. Guide pédagogique. Paris: Hachette

 • Papildoma literatūra

 • 4. 2006 Zbinden, I. C.B1/1Grammaire plus. Milan:
  Romagna Grafika

 • 5. 2006 Parizet, M. L., Grandet, E, Corsain, M. Activités pour le cadre commun B1. Paris: Clé International