Lenkų kalba B1.1

  • Dalyko kodas: LEN 0315
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Polish, B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Irena Miklaševič, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo ( B1.1) lenkų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, diskutuoja apie lenkų kultūrą ir tradicijas B1 lygmenyje.Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course focuses on the development of student’s communicative competence of Polish language at level 3 (B1.1), based on communicative methodology and a skill-oriented approach, improving phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and developing speaking, listening, writing and reading skills of the relevant level. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens lenkų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus.
Pakankamai sklandžiai diskutuoti, pateikti argumentus ir nuomones įvairiomis bendromis temomis.
Parengti ir pristatyti pranešimą pasirinkta bendrąja tema, naudojantis rašytinės informacijos šaltiniais lenkų kalba bei informacinėmis technologijomis.
Suprasti vidutinio sudėtingumo skaitomų ir klausomų tekstų pagrindinę mintį ir detales.
Rašyti pakankamai rišlų tekstą: gyvenimo aprašymą, formalų laišką.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Pranešimo pristatymas. Santraukos rašymas. Skaitymo, rašymo ir klausymo strategijos.
Savo nuomonės išsakymas. Komplimentai. Palyginimai.
Ekonomika. Švietimas.
Nesudėtingos statistinės ir lyginamosios analizės rašymas.
Asmenybė. Darbas. Imigracija.
Tradicinės šventės.
Lingvistinis:
Prielinksnių vartojimas. Savybiniai įvardžiai sudėtiniame tarinyje.
Modalinių veiksmažodžių vartojimas su bendratimi.
Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai.
Netiesioginė kalba. Neveikiamoji rūšis.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2006 Lipińska, E. Z polskim na ty. UNIVERSITAS
2 2008 Foland-Kugler, M. Trumpoji lenkų kalbos gramatika užsieniečiams. Exlibris
Papildoma literatūra
1. 2008 Kowalewska, M. O biznesie po polsku. UNIVERSITAS
2 2012 Maciołek M.Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach Uniwersytet Śląski