Italų kalba B1.2

  • Dalyko kodas: ITA 0317
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: The Italian Language B1.2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Moreno Bonda, Užsienio kalbų institutas, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas apima Bendrųjų Europos kalbų metmenų numatytos italų kalbos B1 lygio programos antrąją dalį. Į programą įeina platus gramatikos temų spektras. Lavinamas bendravimas daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų (argumentuoti sprendimą, pagrįsti savo teiginius, ne/sutikti nesutikti darbo kontekste, ironizuoti, pasakoti apie žymų žmonių gyvenimą, pasirinkti „toną“ prašant arba nesutinkant), pristatoma su tokiomis situacijomis susijusi leksika. Taikomi įvairūs mokymo metodai: kontaktinės paskaitos, pratybos, darbas grupėje, savarankiškas darbas, darbas nuotoline forma ir kt.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This Italian language course is structured as the second part of the B1 level as it is described in the European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching. It covers a broad range of grammatical content. The course aims at further developing students’ practical communicative abilities as well as building up the vocabulary of everyday topics (to provide reasons for a decision, support a thesis, dis/agree in a formal context, choose the appropriate tone when dissenting or asking). Teaching methods include lectures, seminars, self-study tasks, work in a virtual learning environment, and other activities.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.1 lygmens italų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti pagrindines, pažangesnį B1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
2. Suprasti esmę ir intonacijos reikšmę, kai kalbama bendrine kalba temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan.; atpažinti ironiją, nepatikėjimą, pyktį pašnekovų kalboje.
3. Suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei pasyvų ir netiesioginių konstrukcijų.
4. Bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galima patekti dirbant arba poilsiaujant: išreikšti nesutarimą formaliame kontekste, mandagiai rodyti nepasitikėjimą, pateikti netiesioginį klausimą, paprašyti paaiškinimų.
5. Kalbėti ir rašyti paprastus rišlius tekstus apie žymius žmones, gyvenusius praeityje arba dabartyje.

Dalyko turinys

Sebbene, nonostante, malgrado, benché su congiuntivo nuosaka; anche se su indicativo nuosaka; modalinė ir laiko gerundio nuosakos funkcija; įvardžių vieta, juos vartojant su gerundio; klausimo netiesioginė forma; pasyvi forma su veiksmažodžiu andare; congiuntivo nuosaka ir trapassato laikas; gerundio nuosaka passato laikas;
Ironija: kaip ją išreikšti ir atpažinti; griežtas nesutikimas; dalykiškas kalbėjimo tonas, jo išlaikymas arba keitimas pokalbio metu.
Įvairių žanrų tekstai, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei pasyvų ir netiesioginių konstrukcijų: žymių žmonių biografijos, pasakos ir kt.
Bendravimas formaliame kontekste; kaip išreikšti ir atpažinti nepasitikėjimą; netiesioginio klausimo formulavimas; kaip mandagiai ir griežtai paprašyti paaiškinimų.
Kalbėjimas ir rašymas apie žymius žmones, gyvenusius praeityje arba dabartyje.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2015 M. Bali, L. Ziglio, Nuovo Espresso 3. Libro dello studente e esercizi (B1). ALMA edizioni
Papildoma literatūra
1. 2017 T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano 2a Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio (B1). Edilingua
2. 2015 I. Leca, Ciao, italia! Italų kalbos vadovėlis. Ippolito Leca