Italų kalba B1.1

  • Dalyko kodas: ITA 0316
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Italian B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Stefano M.Lanza. Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas sudaro Bendrųjų Europos kalbų metmenų numatytos italų kalbos B1 lygio programos pirmą dalį. Į kursą įeina platus gramatikos temų spektras. Lavinamas bendravimas daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų (sprendžiant buitinius reikalus, įstaigose, darbe, dalyvaujant diskusijoje); pristatoma su tokiomis situacijomis susijusią leksiką. Taikomi įvairūs mokymo metodai, kontaktinės paskaitos, pratybos, darbas grupėje, savarankiškas ir nuotoline forma.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This Italian language course is structured as the first part of the B1 level as it is described in the European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching. It includes a broad range of grammatical content. The course aims at further developing the students’ practical communicative abilities as well as building up the relevant vocabulary of everyday topics. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in a virtual learning environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens italų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti tam tikras B1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
Suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan.; suprasti daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas santykinai lėtas, o tarimas aiškus.
Suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu; suprasti įvykių, jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose.
Bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galima patekti keliaujant po šalį, kurioje kalbama ta kalba. Nepasirengus įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis.
Paprastai sieti frazes apibūdinant patirtį, įvykius, svajones, viltis ir siekius. Trumpai pateikti nuomo¬nių ir planų priežastis ir paaiškinimus. Pasakoti arba atpasakoti knygos ar filmo siužetą, išreikšti savo požiūrį.
Parašyti paprastą rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis. Rašyti asmeninius laiškus, apibūdinti patirtį ir įspū-džius.

Dalyko turinys

Bendravimas situacijose (formalus ir neformalus), kurios gali pasitaikyti svečiuojantis užsienyje.
Informacijos apie save ir kasdienį gyvenimą pateikimas raštu.
Trumpi praktinio pobūdžio tekstai.
Išgyvenimų, įvykių, situacijų, vietų aprašymas.
Pageidavimų ir siekimų išreiškimas, nuomonės pagrindimas.
Leksikos klausimai.
Italijos realijos.

Imperfetto laikas ir jo priešprieša su passato prossimo.
Beasmenės veiksmažodžių formos.
Trapassato prossimo laikas.
Būsimasis laikas (tiesioginė ir perkeltinė prasmė).
Tariamoji ir liepiamoji nuosakos.
Neasmenuojamųjų veiksmažodžių formos ir jų pavyzdžiai.
Žodžių priesagos.
Naudojimasis žodynais.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2013 Lanza, S. Italų kalbos vadovėlis, 3-oji dalis VDU
2. 2008 Balì, M., Rizzo, G. Espresso 2 Libro dello studente ed esercizi & CD ALMA
Papildoma literatūra
1. 2005 Conforti, C., Cusimano, L. Linea diretta nuovo 1b Volume 1b e CD Audio Ed. Guerra
2. 2004 Lizzadro, C., Marinelli, E., Peloso, A., Parlo Italiano+CD Demetra