Italų kalba B1.1

  • Dalyko kodas: ITA 0316
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: The Italian Language B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Moreno Bonda, Užsienio kalbų institutas, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas apima Bendrųjų Europos kalbų metmenų numatytos italų kalbos B1 lygio programos pirmąją dalį. Į programą įeina platus gramatikos temų spektras. Lavinamas bendravimas daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų (išreikšti savo nuomonę arba paklausti kitų nuomonės, pasiūlyti ir paprašyti pagalbos, aprašyti ir atpasakoti, kalbėti apie privalumus ir trūkumus), pristatoma su tokiomis situacijomis susijusi leksika. Taikomi įvairūs mokymo metodai: kontaktinės paskaitos, pratybos, darbas grupėje, savarankiškas darbas, darbas nuotoline forma ir kt.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This Italian language course is structured as the first part of the B1 level as it is described in the European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching. It covers a broad range of grammatical content. The course aims at further developing students’ practical communicative abilities as well as building up the vocabulary of everyday topics (express one’s opinion or ask someone’s opinion, offer and request help, describe and narrate, talk about strengths and weaknesses). Teaching methods include lectures, seminars, self-study tasks, work in a virtual learning environment, and other activities.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens italų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti pagrindines B1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
2. Suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan.; suprasti klausimų asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas santykinai lėtas, o tarimas aiškus.
3. Suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu; suprasti įvykių, jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose.
4. Bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galima patekti dirbant arba poilsiaujant: kalbėti telefonu formaliame kontekste, išreikšti savo nuomonę arba paklausti kitų nuomonės, pasiūlyti ir paprašyti pagalbos, paaiškinti arba paprašyti paaiškinimų, suformuluotu sąlygą.
5. Aprašyti ir atpasakoti žodžiu ir raštu. Konstruoti ir parašyti paprastą rišlų tekstą apie praeities įvykius, filmą arba knygą; apibūdinti patirtį ir įspūdžius.

Dalyko turinys

Trapassato prossimo laikas; tariamosios nuosakos būtasis laikas (išreiškiant hipotezę); congiuntivo nuosakos būtasis (passato) laikas; laikų ir nuosakų derinimas (seka); congiuntivo nuosakos imperfetto laikas; prima di su bendratimi; kai kurie įvardžiuotinės formos veiksmažodžiai; come se su congiuntivo; a patto che, a condizione che, purché kartu su congiuntivo; che io sappia kalbos konstrukcija; essere ir avere pasyvi forma.
Suprasti ir atsakyti į pasiūlymą kažką veikti kartu; prašyti ką nors pasiskolinti ir suprasti atsakymą; formalus bendravimas telefonu; Įprasti prašymai, susiję su darbo reikalais.
Įvairių produktų aprašymai; įvairaus pobūdžio prašymai darbo kontekste; įvykių, jausmų ir norų aprašymas asmeniniuose laiškuose.
Kaip pakviesti kur nors nueiti arba kažką veikti kartu; emocijų, nuomonių, norų raiška; skundai ir reagavimas į nusiskundimus; kaip klausti kitų nuomonės, pasiūlyti ir paprašyti pagalbos, paaiškinti arba paprašyti paaiškinimų
Pasakojimas apie praeities įvykius; produktų aprašymas; dialogo atpasakojimas; trumpos filmo arba knygos recenzijos rašymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2015 M. Bali, L. Ziglio, Nuovo Espresso 3. Libro dello studente e esercizi (B1). ALMA edizioni
Papildoma literatūra
1. 2017 T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano 2a Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio (B1). Edilingua
2. 2015 I. Leca, Ciao, italia! Italų kalbos vadovėlis. Ippolito Leca