Ispanų kalba B1.1

  • Dalyko kodas: ISK 0316
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Spanish Language, B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė I. Savickienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta tobulinti ispanų kalbos komunikacinę – skaitymo, rašymo, klausymo, kalbėjimo bei gramatikos vartojimo – kompetenciją viešajame ir asmeniniame gyvenime B1.1 lygiu. Įgyti tam būtinų lingvistinių bei sociokultūrinių žinių ir gebėjimų, formuoti savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie ispaniškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas. Studijų formos: seminarai, savarankiškas mokymasis ir darbas MOODLE sistemoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to develop students’ competence of speaking, writing, listening, reading and grammar at B1.1 level. Students continue studying grammar tenses, get acquainted with the topics as career, science, work, travel, health, public life, politics and leisure as well as acquire communicational skills. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work with virtual Moodle environment (on-line work, conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygio ispanų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B1.1 lygį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Sąveikauti su pašnekovu lengvai, nesukeldami bendravimo sunkumų, išdėstyti ir pagrįsti savo požiūrį bendro pobūdžio temomis.
Prašyti ir pareikšti asmeninę nuomonę (kasdienio, visuomeninio gyvenimo temomis, apie knygas, filmus, koncertus).
Suprasti vidutinio sudėtingumo skaitomų tekstų (adaptuotų ir neadaptuotų) pagrindinę mintį.
Rišliai reikšti mintis rašydami (rašinėlį, laišką, vartoti tinkamas frazes).
Suprasti vidutinio sudėtingumo girdimo adaptuoto ir neadaptuoto teksto pagrindinę mintį.

Dalyko turinys

Lingvistinis: Tiesioginės nuosakos būtieji laikai: Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto. Tariamosios nuosakos esamasis laikas: Presente de Subjuntivo. Posakiai: que subjuntivo; cuando subjuntivo.Sąlygos nuosaka, Condicional simple: Si presente, futuro. Būsimasis laikas, Futuro imperfecto. Liepiamosios nuosakos, Imperativo afirmativo y negativo, teigiama ir neigiama formos. Liepiamosios nuosakos formas su įvardžiais, Imperativo con pronombres. Įterpiniai. Marcadores. Prieveiksmių –mente vartojimas Šaukiamieji sakiniai: que adjetivo, sustantivo. Veiksmažodinės konstrukcijos: empezar a/ acabar de/ terminar de/ volver a/ dejar de
Komunikacinės kompetencijos tobulinimo:
Apie save (charakteris, įsitikinimai).
Gyvenimo tikslai, vertybės.
Patirtys bei įvykiai praeityje.
Ateities planai.
Kelionės ir susisiekimas.
Paslaugų ir aptarnavimo kokybė.
Gyvenamoji vieta ir aplinka.
Šiuolaikinės informavimo priemonės.
Aplinkos apsauga.
Patarimai sveikai gyventi.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 proc., kolokviumas - 20 proc., baigiamasis egzaminas – 30 proc. galutinio įvertinimo.

Literatūra

1. 2014 Castro Viúdez, F. et al. Español en marcha 3. Libro del alumno. Madrid: SGEL
2. 2014 Castro Viúdez, F. et al. Español en marcha 3. Libro de ejercicios. Madrid: SGEL
3. 2013 Corpas, J. et al. Aula Internacional 2. Libro del alumno. Madrid: Difusión.
4. 2011 Equipo, P. Prisma. Progresa. Método de español para extranjeros. Nivel B1. Edinumen
Papildoma literatūra
1. 2013 Borrego Nieto, J. et al. Gramática de referencia para la enseñanza de español. La combinación de la frase. Ediciones Universidad de Salamanca
2. 2012 Užienė, L. L., Žemaitienė, O. Ispanų kalba. Mokykimės savarankiškai. Vaga
3. 2018 Rascón Caballero, A. Ispanų kalba. Praktinė gramatika. Fonetikos įvadas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras