Šiuolaikiniai kuratorystės modeliai

  • Dalyko kodas: MED 5009
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Contemporary Models of Curating
  • Dalykas atestuotas: 2020-10-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-10-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Daiva Citvarienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyke bus analizuojami ir vertinami šiuolaikiniai kuratorystės modeliai, naujausios kuravimo praktikos, kuratoriaus, kaip kūrybiško ir kritiško šiuolaikinės kultūros protagonisto vaidmuo. Studentai tyrinės nacionalinius ir tarptautinius kuratorių projektus, gerosios patirties atvejus, inovatyvius meno renginių kuravimo modelius. Bus analizuojamos skirtingos eksponavimo, artefaktų interpretavimo, kontekstų tyrimo strategijos, naujausios kolekcijų formavimo tendencijos. Dalyke įgytas teorines žinias studentai praktiškai pritaikys kurdami kolektyvinį parodos projektą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to present and analyze contemporary models of curating, new curating practices, the role of curator as creative and critical protagonist of contemporary art culture. Students will study national and international models of innovative curatorial projects. Different strategies of display, artefact interpretation, context research and collecting are going to be discussed during the course. All theoretical knowledge will be implemented in a collectively curated project.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kuratorystės istorija ir strategijos

Dalyko studijų rezultatai

1.Susieti teorines metodologijų prieigas su praktiniai parodos rengimo sprendimais.
2. Kurti kūrybiškus kuratorinius meno projektus, pritaikančius naujausius meno pristatymo ir komunikacijos su visuomene modelius.
3. Kurti inovatyvius menininkų / institucijų bendradarbiavimo ir partnerystės su bendruomenėmis modelius.
4. Inicijuoti komandinį darbą rengiant auditorijų plėtros projektą.

Dalyko turinys

1. Šiuolaikinės kuratorystės koncepcijos ir strategijos
2. Parodos kontekstų tyrimo metodologijos ir kuratoriaus vaidmuo
3. Artefaktų analizė ir interpretavimo strategijos
4. Kuratorinių projektų formatų įvairovė: atvejų analizė
5. Bendruomeninio meno atvejo studija: susitikimas su bendruomeninio meno projekto kuratoriumi.
6. Parodos koncepcijos formulavimas ir skaitmeninio modelio kūrimas
7. Parodos partnerių identifikavimas: bendruomenių tyrimas
8. Parodos erdvė: tradicinių ir alternatyvių erdvių tyrimas
9. Kolekcijos formavimas ir parodos virtualioje erdvėje kūrimas
10. Virtualios parodos atvejo studija: susitikimas su virtualios meno platformos kūrėjais
11. Tyrimo metodų, rezultatų ir kuratorinio plano pristatymas
12. Parodos tekstų rašymas: parodos esė, anotacijos, etikėtės, pranešimas spaudai
13. Parodos ekspozicijos kūrimas: dizaino ir komunikacijos su žiūrovais sprendimai
14. Parodos komunikacija: auditorijų įtraukimas, edukacija, lydintys renginiai
15. Projekto vertinimas ir jo metodai

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas el. priemonėmis 13 val.
Konsultacijos 2 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%
Seminarai, individualus darbas (raštu) – 25%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2006 Obrist, H.U., A Brief History of Curating JRP Ringier
2. 2012 Smith, T., Thinking contemporary curating Independent Curators International
3. 2009 Bruce Altshuler ... [et al.]
A manual for the 21st century art institution: a room by room guide to the contemporary institution of the future, this collection of new essays considers the evolution of gallery and museum practice London: Whitechapel Gallery,
4. 2013 Altshuler, Bruce (ed.). Biennials and beyond: exhibitions that made art history, 1962-2002 London; New York (N.Y.): Phaidon Press
Papildoma literatūra
1. 2011 Obrist, H.U., Everything You Always Wanted to Know About Curating But Were Afraid to Ask Sternberg Press
2. 1996 R. Greenberg, B. W. Ferguson, S. Nairne (ed.), Thinking about Exhibitions
Routledge
3. 2007 M.Schavemaker, M. Rakier (ed.), Right about now : art & theory since the 1990s : the body interactivity, engagement, documentary strategies, money, curating Valiz
4. 2007 P. Marincola (ed.), What Makes a Great Exhibition? University of the Arts,Philadelphia Exhibitions Initiative
5. 1999 Barker E., Contemporary Cultures of Display Yale University Press