Žurnalistikos pagrindai

  • Dalyko kodas: VKS 1009
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Journalism
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    prof. Audronė Nugaraitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas pažinčiai su profesionalios žurnalistikos principais ir praktika. Nagrinėjamas informacijos rinkimo procesas, bendraujant su šaltiniais, vertinant dokumentus ir stebint aplinką. Mokomasi atrinkti informaciją, taikant naujienų vertės kriterijus, kurti ir analizuoti naujienas. Aptariama modernios žurnalistikos raida, funkcijos visuomenėje, objektyvumo problematika, žiniasklaidos verslo modeliai, informacinių technologijų iššūkiai, žurnalistikos etika ir profesionalumas XXI amžiuje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course introduces students to the principles and practice of professional journalism. Students will learn information gathering techniques: working with sources, evaluating documents and witnessing events. Students will practice applying news values criteria, writing and analyzing news. They will learn about the evolution of modern journalism, its function in society, the problem of objectivity, news business models, IT challenges, journalism ethics and professionalism in the 21st Century.

Dalyko studijų rezultatai

Studentai geba rinkti ir sisteminti informaciją naujienoms.
Studentai geba paruošti naujienų tekstus ir vertinti kitų paruoštą žurnalistinę kūrybą.
Studentai suvokia modernios žurnalistikos ištakas ir funkcijas visuomenėje, geba išskirti tradicinius ir naujuosius žiniasklaidos verslo modelius, aptarti objektyvumo problematiką, žurnalistikos etiką ir profesionalumą.

Dalyko turinys

1. Žurnalistikos ir naujienų apibrėžtys
2. Bendravimas su šaltiniais
3. Kritiškas dokumentų skaitymas
4. Aplinkos stebėjimas
5. Naujienų ruošos praktika
6. Naujienų terpių specifika
7. Naujienų dekonstrukcija
8. Naujienų raštingumas
9. Profesionalios žurnalistikos raida
10. Objektyvumo problematika žurnalistikoje
11. Žurnalistikos žanrai ir kryptys
12. Žurnalisto funkcijos visuomenėje
13. Žurnalistika tarp verslo ir bendro reikalo
14. Informacinių technologų iššūkiai žurnalistikai
15. Žurnalistikos etika ir profesionalumas XXI amžiuje

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., seminarai – 15 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 100 val. Iš viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Tarpinis atsiskaitymas – 15%; seminarai, grupinės ir individualios užduotys, namų darbai – 35%; egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2011 Aleknonis, G. Naujoji cenzūra. Mykolo Romerio universitetas
2. 2006 Castells, M. Tapatumo galia. Informacijos amžius: ekonomika, visuomenė ir kultūra, 2. Poligrafija ir informatika
3. 2005 Giddens, A. Sociologija. Poligrafija ir informatika
4. 2013 Jastramskis, D. Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba. Įvadas. Vilniaus universitetas
5. 2007 Juozapavičius, R., sud. Žiniasklaidos skaidrumas. Straipsnių rinkinys. Eugrimas
6. 2008 Marcinkievičienė, R. Žanto ribos ir paribiai. Spaudos patirtys. Versus Aureus
7. 2011 Nevinskaitė, L. Šiuolaikinės medijos ir masinės komunikacijos priemonės. Vilniaus universitetas
8. 2013 Pakalkaitė, V.M. Europos verslo reporteris. Gairės būsimiems ekonomikos ir verslo žurnalistams. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
9. 2012 Pečiulis, Ž., red. Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje. Vilniaus universitetas
10. 2005 Potter, W.J. Media Literacy. Third Edition. (skyriaus vertimas į liet.k. “Kas yra naujienos?” Sage Publications
Papildoma literatūra
11. 2004 Campbell. V. Information Age Journalism. Journalism in an International Context. Hodder Arnold
12. 2005 Franklin, B., et. al Key Concepts in Journalism Studies. Sage Publications
13. 1999 Gaidys, V. Visuomenės nuomonės tyrimai. Teorija ir praktika. Žara
14. 2007 Kovach, B.; Rosenstiel, T. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Crown Publishers
15. 2004 McCombs, M. Setting the Agenda. The Mass Media and Public Opinion. Polity
16. 2010 McQuail, D. McQuail‘s Mass Communication Theory. 6th Edition. Sage Publications
17. 2003 Mencher, M. News Reporting and Writing. McGraw-Hill
18. 2009 Meyer, P. The Vanishing Newspaper. Saving Journalism in the Information Age. Updated Second Edition. University of Missouri Press
19. 2010 Picard, R. Value Creation and the Future of News Organizations. Formalpress
20. 2008 Postman, N.; Powers, S. How to Watch TV News. Penguin Books
21. 2008 Quinn, S.; Lamble, S. Online Newsgathering. Research and Reporting for Journalism. Focal Press
22. 2005 Randall, D. Universalus žurnalistas. Management & Media Academy
23. 2012 Rich, C. Writing and Reporting News: A Coaching Method. 7th Edition. Wadsworth
24. 1999 Rosen, J. What Are Journalists For? Yale University Press
25. 2011 Schudson, Michael. The Sociology of News. W.W. Norton & Company
26. 2006 Tolson, A. Media Talk. Spoken Discourse on TV and Radio. Edinburgh University Press
27. 1978 Tuchman, G. Making News. A Study in the Construction of Reality. Free Press
28. 2009 Wilkins, L.; Christians, C., eds. The Handbook of Mass Media Ethics. Routledge
29. 2009 Wilkinson, J., et.al. Principles of Convergent Journalism. Oxford University Press