Šiuolaikinės lietuvių literatūros problemos (LFL1001)

  • Dalyko kodas: LFL 1001
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: The Problems of Contemporary Lithuanian Literature
  • Dalykas atestuotas: 2020-05-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Aurelija Mykolaitytė, doc. dr. Indrė Žakevičienė, Lituanistikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo kursu siekiama suteikti studentams žinių apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą (poeziją, prozą ir dramą); supažindinti su moderniosios XXI a. literatūros transformacijomis; aptarti žanrų kaitą ir sintezę; apibūdinti populiariosios ir intelektualiosios literatūros santykį; analizuoti postmodernaus pasakojimo ir dramos struktūrą, taikant elementarius teksto analizės metodus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to provide the knowledge and skills that help to understand the concept of contemporary Lithuanian literature (poetry, prose, and drama), the transformations of modern Lithuanian literature in the 21st century, the diffusion of the genres, the relations between popular and intellectual literature, the structure of postmodern fiction and drama and to use the most common methods of literary analysis.

Dalyko studijų rezultatai

1. Analizuoti literatūros kūrinius taikant elementarius teksto analizės metodus (atidaus skaitymo, idealinimo).
2. Analizuoti ir interpretuoti šiuolaikinės dramos tekstus, apibūdinti atskirų šiuolaikinių lietuvių autorių draminę kūrybą.
1.Taikyti lietuvių literatūrologų siūlomus literatūros vertinimo kriterijus.
2. Įvardyti modernios ir postmodernios dramos bruožus; apibūdinti atskirų šiuolaikinių lietuvių autorių draminę kūrybą; atpažinti XXI a. pradžios lietuvių dramos tendencijas.
1. Apibendrinti svarbiausius naujausios lietuvių literatūros bruožus.
2. Lyginti XXI a. lietuvių literatūros prozos tekstus su XX a. lietuvių autorių kūriniais.
3. Lyginti XXI a. dramaturgų tekstus su XX a. dramaturgija. Lyginti šiuolaikinių dramaturgų tekstus su tipologiškai artimais kitų šalių autorių tekstais.

Dalyko turinys

Atidaus skaitymo metodo specifika: trūkumai ir privalumai. Svarbiausios nuotolinio skaitymo metodo taisyklės
XXI a. lietuvių dramaturgija: L. S. Černiauskaitės, G. Grajausko, G. Gugevičiūtės, M. Ivaškevičiaus, J. Kelero, M. Korenkaitės, G. Labanauskaitės, H. Kunčiaus, M. Macevičiaus, S. Parulskio, T. Šinkariuko, J. Tertelio, M. Valiuko, V. Veršulio tekstai.
Ryškiausios šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos: būsenų literatūra. XXI a. lietuvių literatūros vertinimo kriterijai.
Modernios ir postmodernios dramos bruožai. Absurdas. Groteskas. Farsas. Intertekstualumas. Postdrama. Teatrinis naujosios dramaturgijos kontekstas.
Literatūrinės kartos klausimas postmodernioje epochoje. Žanro problema trečio tūkstantmečio pradžioje: rašytojų „polifoniškumas“ (D. Kajokas, K. Navakas, G. Radvilavičiūtė, R. Aškinytė). Žurnalistinio lietuvių romano specifika. Migrantų literatūra.
Moterų literatūros situacija XX a. ir XXI a. pradžioje (R. Šerelytė, J. Skablauskaitė, K. Sabaliauskaitė J. Tumasonytė ir kt.). Intelektualiosios ir populiariosios literatūros santykis.
Sąsajos su XX a. lietuvių dramaturgija: tradicijų tąsa ir naujos tendencijos. Šiuolaikinės dramos struktūros, fabulos ypatumai, naujos teatro kalbos ieškojimai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 45 val.
Savarankiškas darbas 88 val.
Iš viso 133 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, namų darbas – 10 %, seminarinis darbas – 10 %, egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2016 Peluritytė, Audinga. Ribos architektonika. Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai
2. 2018 Katkus, Laurynas. „Imkiet mani ir skaitikiet“: šimtas lietuvių literatūros metų. https://www.zurnalasmetai.lt/?p=2605
3. 2014 Trumpa lietuvių literatūros istorija
4. 2010 XXI amžiaus lietuvių dramaturgija
5. 2008 Marcinkevičienė, Rūta. Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys
Papildoma literatūra
1. 2015 Šidlauskas, Marijus. „Kur lietuvių literatūros vieta?“ https://www.journals.ku.lt