Leidybinio darbo pagrindai

  • Dalyko kodas: LFL 1003
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: Introduction to Publishing
  • Dalykas atestuotas: 2020-05-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Eugenija Valienė, Lituanistikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso metu studentai supažindinami su knygų ir periodinės spaudos leidybos istorijos laikotarpiais, šiuolaikinės leidybos bruožais. Studentams aiškinami pagrindiniai knygų ir periodinės spaudos leidybos procesai, leidyklos organizacinė struktūra. Jie įgyja žinių apie svarbiausias leidyklos ir redakcijos veiklas, jų specifiką, autorystę ir autorių teises, kūrybines bendrijas ir jų licencijas, leidinių klasifikaciją, leidinių platinimo ir reklamavimo būdus. Studentai supažindinami su dabartinės leidybos politikos probleminiais reiškiniais ir kultūros politika leidybos atžvilgiu.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During the course students get knowledge about publishing history perdiods and contemporary publishing, basic processes of books and periodical press publishing, the structure of publishing house. Students get used the main activities of publishing house and its specifics, autorship and copyright law, creative commons and licenses, the classification and advertising of various prints and electronic sources. The problems of contemporary publishing politics, culture policy of publishing is introduced to the students.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Šiuolaikinės lietuvių literatūros problemos.

Dalyko studijų rezultatai

1. Paaiškinti Lietuvos knygų ir periodinės spaudos leidybos istorinius veiksnius ir jų reikšmę.
2. Apibūdinti šiuolaikinės leidybos Lietuvoje bruožus, juos paaiškinti ir vertinti.
3. Apibūdinti ir paaiškinti pagrindinius knygų ir periodinių leidinių leidybos procesus.
4. Apibrėžti ir paaiškinti autorystę ir autorių teises bei kūrybines bendrijas ir jų licencijas.
5. Apibūdinti leidyklos ir redakcijos darbo organizavimo principus.
6. Apibrėžti leidinių platinimo būdus ir reklamos sklaidą.
7. Apibūdinti ir vertinti knygų leidybą kultūros politikos kontekste.
8. Suklasifikuoti leidinius.

Dalyko turinys

Knygų leidybos pradžia Lietuvoje. Knygų leidyba Lietuvoje 1918–1940 m. Knygų leidyba sovietmečiu. Lietuvos leidyklų privatizacija 1990–1995 m. Periodinės spaudos pradžia ir istorija Lietuvoje.
Šiuolaikinio Lietuvos leidybos sektoriaus bruožai.
Pagrindiniai knygų ir periodinės spaudos leidybos procesai.
Autorystė ir autorių teisės. Kūrybinės bendrijos ir jų licencijos.
Leidyklos ir redakcijos darbo organizavimo principai.
Leidinių platinimas ir reklama.
Knygų leidyba Lietuvos Respublikos kultūros politikos kontekste.
Leidinių klasifikacijos pagrindai, leidinių tipologija.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 45 val.
Savarankiškas darbas 88 val.
Iš viso 133 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, namų darbas – 30 %, egzaminas – 40 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 1998 Užtupas V. Lietuvos spaustuvės 1522–1997 m., V. Užtupo l-kla
2. 2003 Misiūnas R. Knygų leidyba pasaulyje, Versus aureus.
3. 2002 Baverstock A. Leidybos marketingas, UAB „Poligrafija ir informatika“
4. 2006 Knygotyra, sud. D. Kaunas, VU l-kla.
5. 2000 Vileita V. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras, Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla
6. 2002 Vladimirovas L. Apie knygas ir bibliotekas, VU l-kla.
7. 2007 Žilinskas V., Kasperavičius P., Kiškis M. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga, KU l-kla.
8. 2014 Braziūnienė A. Inkunabulų paveldas Lietuvoje ir pasaulyje. http://www.kf.vu.lt/dokumentai/publikacijos/INKUNABULU_paveldas_mokomasis_leidinys_2014.pdf
9. 2004 Urbonas V. Lietuvos žurnalistikos istorija, KU l-kla.
Papildoma literatūra
1. 2010 Griniūtė I. Debiutuojantis rašytojas Lietuvos knygų rinkoje, in: Knygotyra, Nr. 55. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367174094352/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
2. 2010 Kovač M. Small is beautiful: The Role of Book industries in small European countries, in: Knygotyra, Nr. 54. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1956/1188
3. 2009 Vaišvilienė A. Reklamos ir knygų verslo sąveika, in: Knygotyra, Nr. 53. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367167223075/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
4. Kita papildoma literatūra nurodoma atsižvelgiant į poreikius.