Klasikinė lietuvių ir Vakarų Europos literatūra

  • Dalyko kodas: LFL 1005
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Classic Lithuanian and Western European Literature
  • Dalykas atestuotas: 2020-05-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Irena Buckley, doc. dr. Aurelija Mykolaitytė, Lituanistikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo kursu siekiama supažindinti studentus su Vakarų Europos literatūra nuo Antikos laikų iki XIX a. Studentai mokomi atpažinti įvairias literatūrines epochas, svarbiausius kultūros ir istorijos įvykius, kurie turėjo įtakos literatūros procesams, paveikė filosofinę mintį. Senoji Lietuvos literatūra analizuojama kultūros ir istorijos kontekste. Studentai supažindinami su Lietuvos raštija bei literatūra, kurta skirtingomis epochomis. Dėmesys skiriamas viduramžių, Renesanso, baroko, Apšvietos žmogaus pasaulėjautos raiškai. Analizuojama įvairių literatūros žanrų poetika bei retorika. Šis kursas leidžia taikyti komparatyvistinį metodą, siekti tarpdiscipliniškumo.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aims of the course are to teach the students Western European literature from Ancient times until the 19th century. The students learn about the main literary epochs, cultural and historical events, which influenced the development of literature and philosophical ideas. This course presents the survey of the literature of Lithuania, written in the 13th–18th centuries; discusses the manifestations of various cultural epochs, teaches to analyse the texts of these periods. The students learn about the world outlook, represented in literature of the periods of the Middle Ages, Renaissance, Baroque, and Enlightenment; they analyse its poetics and rhetoric. The students will be introduced to comparative methods and interdisciplinary point of view.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Literatūros mokslo įvadas

Dalyko studijų rezultatai

1. Analizuoti XIII−XVIII a. Lietuvos literatūros tekstų poetiką ir retoriką, atrasti retorinės kultūros ženklus įvairiose kultūros ir meno reiškiniuose.
2. Vertinti literatūros pokyčius, analizuoti kultūros procesų raidą.
Kūrybingai analizuoti lietuvių ir Vakarų Europos literatūrinius tekstus, juos lyginti.
3. Pritaikyti literatūros teorijos žinias, gebėti atpažinti skirtingų epochų idėjas, įvardyti žanrų ypatumus.
4. Analizuoti mentaliteto ir tautinės savimonės klausimus.

Dalyko turinys

Visuotinės literatūros, kaip universalaus fenomeno, samprata. Įvairių literatūros žanrų raida ir istorija iki XIX amžiaus. Klasikinės literatūros objektas.
Nacionalinės, regioninės ir pasaulinės literatūros santykis. Vakarų Europos poetų, prozininkų ir dramaturgų kūrybinio darbo specifika skirtingomis epochomis.
Vakarų Europos ir Lietuvos viduramžiai: dviejų kultūros modelių – sakytinės ir rašytinės kultūros – sąveika. Epistolinė literatūra.
Renesanso kultūra. Pasaulėžiūros pokyčiai ir jų raiška lotynų bei lenkų kalba rašytuose tekstuose. Asmuo, tauta, valstybė humanistų raštuose. Traktato retorika. Religinės lietuviškosios raštijos formavimasis.
Baroko kultūra. Baroko pasaulėžiūros bei pasaulėjautos raiška religinėje literatūroje. Proginės baroko poezijos retorika. Baroko teatras.
Apšvietos amžiaus idėjos.
Protestantiškoji tradicija pasaulietinėje literatūroje.
K. Donelaitis ir jo epocha. K. Donelaičio „Metų“ daugiaplaniškumas. „Metų“ poetika.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 45 val.
Savarankiškas darbas 62 val.
Iš viso 107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, namų darbas – 10 %, seminarinis darbas – 10 %, egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 1992-2000 Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 1−5.
2. 2003 Ulčinaitė E., Jovaišas A. Lietuvos literatūros istorija XIII−XVIII amžiai.
3. 2009 Ališauskas V. Sakymas ir rašymas: kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
4. 2001 Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai.
5. 2001 Ulčinaitė E. Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra.
6. 2017 Pociūtė-Abukevičienė D. Nematomos tikrovės šviesa: Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos
7. 2004 Visuotinės kultūros istorija