Redagavimo pagrindai (LFL3020)

  • Dalyko kodas: LFL 3020
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Principles of Editing
  • Dalykas atestuotas: 2021-05-20
  • Atestacija galioja iki: 2024-05-20
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Erika Rimkutė, Lituanistikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Per šį dalyką praktiškai pritaikomos bendrinės lietuvių kalbos normos redaguojant įvairių stilių ir žanrų tekstus, aptariami redagavimui svarbūs tekstų stilių ir žanrų skirtumai, kitų kalbų poveikis lietuviškiems tekstams; supažindinama su redaktoriaus ir korektoriaus darbo specifika, mokoma naudotis įvairiais redagavimui reikalingais ištekliais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

In this course, the students practically apply the norms of standard Lithuanian when editing texts of various genres and styles. Stylistic and genre differences important for editing and the influence of other languages on Lithuanian texts are discussed. The students are introduced to editing and proofreading specificities as well as various resources required for this work.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendrinės lietuvių kalbos normos

Dalyko studijų rezultatai

1. Pritaikyti teorines ir praktines kalbos kultūros žinias redaguojant, verčiant, rašant tekstus, taisant korektūrą.
2. Apibūdinti ir įvertinti bendrinės kalbos normas, jų pažeidimus.
3. Įvardyti įvairių stilių ir žanrų tekstų kalbos ypatybes, paaiškinti, kokie reikalavimai keliami taisyklingai tų tekstų kalbai.
4. Susipažinti su taisant tekstus reikalingomis elektroninėmis priemonėmis: žodynais, terminų bankais, kalbos konsultacijų bankais ir kt., ir jomis naudotis.
5. Kritiškai įvertinti savo ir kitų kalbą ne tik akademinėje aplinkoje, bet ir kitose viešojo bendravimo situacijose.

Dalyko turinys

Įvairių stilių ir žanrų tekstų redagavimas.
Bendrinės kalbos normos, kodifikavimas. Kalbos klaidų klasifikacija. Kalbos taisyklingumas (leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės, rašybos normos).
Skirtingų stilių ir žanrų tekstų kalbos ypatybės, skirtingi šiems tekstams keliamo kalbos taisyklingumo reikalavimai.
Redagavimo praktikai reikalingi elektroniniai resursai.
Pratybos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 45 val.
Savarankiškas darbas 62 val.
Iš viso 107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, namų darbas arba kontrolinis darbas – 30 %, egzaminas – 40 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2014 Bielinskienė A., Kazlauskienė A., Rimkutė E., Tamošiūnaitė A. Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena. https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:4804537/datastreams/MAIN/content
2. 2002–2013 Kalbos patarimai 1–4 dalys.
Papildoma literatūra
1. 2013 Linkevičienė N. Redagavimo pradmenys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
https://dokumen.tips/documents/nijole-linkeviciene-redagavimo-pradmenys.html
2. 2014 Pažūsis L. Vertimas ir kalba. Vilnius: Vilniaus universitetas. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Monografija_Vertimas_ir_kalba.pdf