Suomių kalba B1.2

  • Dalyko kodas: SMK 0315
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Finnish B1.2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Ž. Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo suomių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis ir įgyja naujų fonologinių, ortografinių, gramatinių ir leksinių žinių ir gebėjimų. Mokomasi bendrauti žodžiu įvairiose situacijose, rašyti, skaityti, ir suprasti suomių kalbos pažengusiųjų žemesniojo lygio kompetencijos reikalaujančius rašytinius ir sakytinius tekstus ir pokalbius. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir Moodle virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the intermediate level of Finnish lexis, grammar, orthography, phonetics and phonology. Based on communicative methodology and skill-oriented approach, the course aims to teach students both oral and written communication skills of the intermediate level. Students improve their phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and develop speaking, listening, writing and reading skills of the intermediate level. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual Moodle environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.1 lygmens suomių kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai kaityti daiktavardžius ir būdvardžius daugiskaitos partityvo, genetyvo ir ilatyvo linksniais. Taisyklingai sudaryti kitų linksnių daugiskaitos (i-monikot) formas.
Taisyklingai kaityti linksniu ir skaičiumi parodomuosius ir santykinius įvardžius. Taisyklingai linksniuoti ir vartoti kelintinius skaitvardžius, įvardžius.
Sudaryti būdvardžių aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnių formas ir jas vartoti.
Kaityti veiksmažodžius Perfekti laiku. Taisyklingai vartoja Perfekti laiką. Sudaryti me -passiivi formas ir taisyklingai jas vartoti šnekamojoje kalboje. Susipažinti su veiksmažodžiais valdančiais ilatyvo linksnį.
Skaityti ir suprasti vidutinio ilgumo tekstus darbo, namų, aplinkos, remonto, kasdienių paslaugų temomis. Skaityti ir suprasti dienos įvykių pranešimus ir vidutinio ilgio straipsnius.
Taisyklingai rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą priimti į darbą, oficialius ir neoficialius elektroninius laiškus. Kurti skelbimus, dienos darbų sąrašus, pranešimus.
Suprasti vidutinio ilgio adaptuotus ir originalius audio ir video įrašus įvairiomis kasdienio gyvenimo, darbo, paslaugų temomis. Suprasti kelių minučių trukmės originalius pranešimus.
Bendrauti žodžiu įvairiose kasdienio gyvenimo situacijose. Klausti, atsakyti ir reaguoti į pašnekovo teiginius. Taisyklingai ir aiškiai dėstyti mintis, pagrįsti ir apginti savo nuomonę. Mandagiai reikšti kritiką, pastabas, komentarus.

Dalyko turinys

Daiktavardžių ir būdvardžių kamienai.
Daiktavardžių ir būdvardžių partityvo, genetyvo ir ilatyvo linksnių daugiskaitos formos.
Kitų linksnių daugiskaitos (i-monikot).

Parodomųjų ir santykinių įvardžių kaitymas ir vartojimas.
Kelintinių skaitvardžių kamienai ir linksniavimas.
Būdvardžių laipsniavimas.
Veiksmažodžių Perfekti laiko sudarymas ir vartojimas.
Veiksmažodžiai valdantys ilatyvo linksnį.
Me -passiivi formos sudarymas ir vartojimas šnekamojoje kalboje
Visos aukščiau nurodytos morfologijos ir sintaksės temos.
Lingvistinis turinys:
Darbas, darbo paieška, darbo pasiūlymai ir skelbimai, darbo pokalbiai.
Darbovietė, pareigos, darbo santykiai.
Asmenybė, asmenybių tipai, asmeninės savybės.
Būstas, būsto paieška ir nuoma, būsto skelbimai.
Būsto statyba ir remontas, būsto ir aplinkos tvarkymas.
Gyvenimas priemiestyje, bendravimas su kaimynais, buitinės situacijos priemiestyje.
Naujienos ir spauda, masinės informavimo priemonės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2011 Gehring, S., Heinzmann, S. Suomen Mestari 2 Helsinki: Finn Lectura
2. 2008 Kuparinen, K., Tapaninen, T. Hyvin Menee! 2 Helsinki: Otava
3. 2009 Hart, S. Suomea paremmin. Helsinki: Finn Lectura
4. 2012 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje VDU
Papildoma literatūra
1. 2006 White, L. A Grammar book of Finnish Helsinki: Finn Lectura
2. 2009 Jönsson-Korhola, H., While, L. Tarkistä tästä Helsinki: Finn Lectura