Prancūzų kalba tarptautiniams santykiams, B1

  • Dalyko kodas: PRC 0316
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: French language for international relations, B1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Daina Kazlauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas politikos mokslų ir tarptautinių santykių studentams tobulinti B1 lygio prancūzų kalbos komunikacinę kompetenciją, plėtojant produkavimo, interakcijos recepcijos ir mediacijos gebėjimus. Besimokantieji skaito ir analizuoja tekstus, garso bei video įrašus Europos ir tarptautinių santykių tema, diskutuoja, pateikia argumentuotus žodinius pranešimus, rašo analitinius darbus. Išmoksta vartoti specifinį žodyną, tarptautinių ryšių sąvokas. Taikoma mišri studijų dalyko forma.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed for students of political sciences and international relations to develop their communicative competence of French at B1 level. It aims at improving students’ productive, receptive, mediation and interaction skills by reading and analysing political texts, audio and video material, building on the specialised political vocabulary and delivering presentations. The forms of studies include classroom lectures in addition to work in the virtual Moodle environment and self-study tasks.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens prancūzų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Bendrauti daugelyje situacijų, susietų su tarptatutiniais ryšiais, politika.
Trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis, apibūdinti politinę situaciją.
Skaityti ir analizuoti mokslinius tekstus bei dokumentus, suprasti audio informaciją, susijusią su politikos ir tarptautinių santykių sritimi.
Vartoti specializuotą žodyną, būdingą Europos ir tarptautinių santykių sritims bei kitoms politikos mokslų disciplinoms.
Paruošti ir pateikti pristatymą su Europos ir tarptautiniais santykiais susijusiomis temomis, inicijuoti bei dalyvauti diskusijose.
Rašyti mokslinius tekstus (santraukas) Europos ir tarptautinių santykių srityje.

Dalyko turinys

Dalykinių sąvokų apibrėžimai: tarptautiniai santykiai, tarptautinės organizacijos, užsienio reikalų ministerija, jos funkcijos ir padaliniai, europinės institucijos, frankofonija.
Tarptautinė tarnyba. Įdarbinimo procedūros, reikalavimai., dienotvarkė.
Diplomatijos kalba, nuomonės reiškimas, Argumentavimas. Viešas pasisakymas, apsikeitimas nuomonėmis.
Žiniasklaida: bendravimas su žurnalistais, politinės diskusijos
Tarptautiniai ryšiai. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais.
Tarptautins renginys, jo užkulisiai, formalus ir neformalus bendravimas.
Debatai, apvaliojo stalo diskusija.
Pasyvinės konstrukcijos.
Subjonctif ir indicatif vartojimas, reikšmių niuansai.
Dviejų įvardžių-papildinių vartojimas.
Esamojo ir būtojo laiko bendratis.
Tikslo, opozicijos, priežasties ir pasekmės reiškimas.
Laikų derinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2011 Soignet, M.Objectif diplomatie2. Le français des relations européennes et internationales. Hachette, /FLE, Paris
2. 2005 Bassi, C, Chapsal, A.M. Diplomatie.com - Cahier d'exercices. Cle International, Paris
3. 2009 Dubois, A.L.,Tauzin, B . Objectif express 2, le monde professionnel en français : A2-B1. Hachette,FLE, 2
4. 2013 Mokomoji medžiaga http://moodle2.vdu.lt/
Papildoma literatūra
5. 2011 Viard, J.Nouveau portrait de la FranceLa société des modes de vie. Aube
6. 2005 Pascual, E. La communication écrite en diplomatie.
Presses Universitaires de Perpignan