Ispanų kalba B1.2

  • Dalyko kodas: ISK 0317
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Spanish language B1.2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė I. Savickienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta tobulinti ispanų kalbos komunikacinę – skaitymo, rašymo, klausymo, kalbėjimo bei gramatikos vartojimo – kompetenciją viešajame ir asmeniniame gyvenime B1.2 lygiu. Įgyti tam būtinų lingvistinių bei sociokultūrinių žinių ir gebėjimų, formuoti savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie ispaniškai kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas. Studijų formos: seminarai, savarankiškas mokymasis ir darbas MOODLE sistemoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to develop students’ competence of speaking, writing, listening, reading and using grammar correctly at B1.2 level. Students continue studying grammar tenses, get acquainted with the topics as career, science, work, travel, health, public life, politics and leisure as well as acquire communicational skills. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work with virtual Moodle environment (on-line work, conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.1 lygio ispanų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B1.2. lygį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus, tarimo ir intonacijos modelius.
Sąveikauti su pašnekovu lengvai, nesukeldami bendravimo sunkumų, išdėstyti ir pagrįsti savo požiūrį tam iš anksto nepasirengus.
Laisvai reikšti savo mintis nurodytomis temomis, diskutuoti.
Skaityti įvairiais būdais, įvairiu tempu pagal teksto tipą ir skaitymo tikslus bei suprasti tekstų (adaptuotų ir neadaptuotų) pagrindinę mintį.
Raštu reikšti savo mintis, asmeninį požiūrį bendrojo pobūdžio tema (parašyti rašinį, laišką, nedidelės apimties tekstą).
Suprasti girdimą adaptuotą ir neadaptuotą tekstą asmeninėmis, socialinėmis temomis.

Dalyko turinys

Lingvistinis:
Tiesioginės nuosakos būtųjų laikų: Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto vartojimas
Tariamoji nuosaka: Presente de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de Subjuntivo.
Sąlygos nuosaka: Condicional simple: me/te/le gustaría+infinitivo.
Liepiamosios nuosakos formas su įvardžiais, Imperativo con pronombres.
Galininko linksnio įvardžių vartojimas. Įterpiniai.
Prieveiksmių –mente vartojimas.
Ser ir Estar, Doler vartojimo vartojimas.
Formų estar/ pusdalyvis/padalyvis būtuoju laiku vartojimas.
Netiesioginė kalba. Beasmenės formos –se.
Šalutiniai aplinkybių (laiko, tikslo, sąlygos, priežasties) sakiniai.
Komunikacinės kompetencijos tobulinimo:
Mitybos įpročiai Ispanijoje.
Populiariausi receptai.
Patirtys ir vertybės.
Sveikata ir susirgimai.
Dabarties pasaulis: globalizacija, daugiatautis ir daugiakultūris pasaulis.
Tradicijos ir papročiai.
Visuomeninis gyvenimas: visuomenės veikėjų gyvenimo ir veiklos epizodai.
Kelionės.
Liaudies išmintis. Emocijos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 proc., kolokviumas - 20 proc., baigiamasis egzaminas – 30 proc. galutinio įvertinimo.

Literatūra

1. 2013 Corpas, J. et al. Aula Internacional 2. Libro del alumno. Madrid: Difusión.
2. 2013 Corpas, J. et al. Aula Internacional 2. Libro de ejercicios. Madrid: Difusión.
3. 2014 Castro Viúdez, F. et al. Español en marcha 3. Libro del alumno. Madrid: SGEL
4. 2014 Castro Viúdez, F. et al. Español en marcha 3. Libro de ejercicios. Madrid: SGEL
Papildoma literatūra
1. 2012 Užienė, L. L., Žemaitienė, O. Ispanų kalba. Mokykimės savarankiškai. Vaga
2. 2011 Equipo, P. Prisma. Progresa. Método de español para extranjeros. Nivel B1. Edinumen
3. 2013 Borrego Nieto, J. et al. Gramática de referencija para la enseñanza de español. La combinación de la frase. Ediciones Universidad de Salamanca
4. 2018 Rascón Caballero, A. Ispanų kalba. Praktinė gramatika. Fonetikos įvadas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras