Anglų kalba C1: akademinis rašymas

 • Dalyko kodas: ANK 0626
 • Apimtis ECTS kreditais: 3
 • Pavadinimas anglų kalba: English C1: Academic Writing
 • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
 • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
 • Dėstytojas(-ai):

  Lektorė Ž. Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas studentams siekiantiems tobulinti akademinio rašymo anglų kalba žinias ir gebėjimus. Studentai mokosi taisyklingai, rišliai ir logiškai perteikti savo mintis raštu oficialiuoju stiliumi sakinio, pastraipos ir teksto lygmenyje: rašyti paragrafą, aprašomąją ir lyginamąją esė, oficialius laiškus, santrauką, tyrimo ataskaitą ir pranešimą, rašto darbą. Mokomasi taisyklingai vartoti akademinėje anglų kalboje sutinkamas gramatines konstrukcijas ir jungiamuosius žodžius, taisyklingai perfrazuoti ir cituoti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of the course is to assist students in acquiring English academic writing skills. Students learn to put their thoughts and ideas in well-formed and grammatically correct sentences and compose coherent and logically ordered texts. They practise writing different types of formal texts: paragraphs, descriptive and comparative essays, summaries, reports and academic papers. The course also covers grammatical constructions and linking words commonly used in academic writings, and pays attention to punctuation, paraphrasing and quotation.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai, rišliai ir logiškai dėstyti mintis sakinyje, pastraipoje ir tekste. Žinoti sakinių ir pastraipų jungimo principus, pastraipų ir tekstų sudedamąsias dalis, teksto planavimo, rašymo ir redagavimo procesus.

 • Taisyklingai rašyti paragrafą, aprašomąją esė, lyginamąją esė, oficialius laiškus, akademinio teksto santrauką, tyrimo ataskaitą ir pranešimą.

 • Žinoti vientisinių, sudėtinių, sudurtinių ir šalutinių sakinių sudarymo principus ir ypatumus. Taisyklingai sudaryti ir vartoti įvairių tipų sakinius, žinoti galimus jų modifikavimo būdus. Gebėti tas pačias mintį perteikti skirtingais sakiniais.

 • Sudaryti ir vartoti sakinius su neveikiamąja rūšimi.

 • Žinoti skirtumus tarp perfrazavimo, santraukos, citavimo ir plagiavimo. Tinkamai keisti tiesioginę kalbą į netiesioginę, perfrazuoti, apibendrinti ir cituoti kitų autorių mintis.

 • Tekste taisyklingai vartoti įvairius skyrybos ženklus, jungtukus ir jungiamuosius žodžius, kolokacijas. Pasirinkti tinkamą teksto formatą ir pavidalą.

  Dalyko turinys

  Rašymo procesas: pasirengimas, planavimas, rašymas, redagavimas. Minčių organizavimo ir dėstymo būdai.

 • Rišlumas, vienumas, glaudumas ir kartojimas. Perfrazavimas, citavimas, apibendrinimas, plagiavimas ir pavyzdžiai. Akademinio teksto formatavimas.

 • Paragrafas ir jo dalys. Esė: tipai, organizavimas, lyginamoji ir aprašomoji esė. Oficialūs laiškai. Santraukos. Ataskaitos ir pranešimai.

 • Sakinių tipai: vientisiniai, sudėtiniai, sudurtiniai, mišrūs, šalutiniai. Netiesioginė kalba. Inversija ir emfazė. Neveikiamoji rūšis. Skyrybos ženklai. Jungtukai, jungiamieji žodžiai ir frazės, kolokacijos.

  Dalyko studijos valandomis

  Paskaitos (P) 30 ak. val.
  Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 30 ak. val.
  Savarankiškas darbas 20 ak. val.
  Iš viso 80 ak. val.

  Studijų rezultatų vertinimas

  Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

  Literatūra

  1. 1999 Oshima, A., Hogue, A. Writing Academic English. New York: Pearson Longman

  2. 2012 Swales, J. Feak, C. Academic writing for graduate students. Ann Arbor: University of Michigan press

  3. 2013 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje. VDU

  Papildoma literatūra

  1. 1999 Dooley, J. Evans, V. Grammarway 4. Newbury: Express Publishing

  2. 2000 Kenny, N., Luque-Mortimer, L. First Certificate Practice Tests Plus 1. Harlow: Pearson Education

  3. 2004 Cox, K., Hill, D. English for Academic Purposes. Frenchs Forest: Pearson Education

  4. 1995 Haynes. J. Style. London: Routledge