Finansų pagrindai (EKO2003)

  • Dalyko kodas: EKO 2003
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Finance
  • Dalykas atestuotas: 2022-02-01
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Lekt. Dr. Evelina Bendoraitienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti finansų teorinius pagrindus ir pritaikyti finansinių bei investicinių sprendimų vertinimo metodus praktikoje. Įgiję reikiamų teorinių ir praktinių žinių, studentai gebės analizuoti namų ūkio ir įmonės veiklas, jas vertinti ir planuoti, priimant finansų valdymo sprendimus, pagrįstus matematinias bei statistikos metodais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to study theoretical and practical backgrounds of finance. In this course students acquire the basic knowledge of financial system structure and functions, the ability to analyze household and business activities, to evaluate their financial statements and prepare budgets, justify financial management decisions, based on financial mathematics methods.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika; Makroekonomika.

Dalyko studijų rezultatai

1) Atpažinti ir apibūdinti pagrindines finansų sąvokas
2) Paaiškinti finansų sistemos ir jos sudedamųjų dalių funkcionavimo principus
3) Parengti namų ūkių ir įmonių finansines ataskaitas ir atlikti šių šių ataskaitų analizę
4) Apskaičiuoti pinigų srautų dabartinę ir būsimąją vertes
5) Pritaikyti būsimosios ir dabartinės vertės skaičiavimo metodus, vertinant finansinius sprendimus
6) Savarankiškai atlikti namų ūkio finansinės būklės analizę, suprojektuoti finansinių sprendimų priėmimo procesą ir parengti finansinį planą ateinančiam laikotarpiui
7) Savarankiškai atlikti konkrečią finansinės situacijos/ problemos analizę ir pateikti finansų valdymo sprendimus, pagrįstus analitiniu vertinimu
8) Parengti grupinį analitinį rašto darbą, remiantis nustatytais reikalavimais
9) Parengti žodinį grupinio darbo pristatymą, remiantis nustatytais reikalavimais
10) Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Finansų esmė ir funkcijos
2. Asmeninių finansų valdymas: Gyvenimo ciklo hipotezė
3. Asmeninių finansų valdymas: Finansinės ataskaitos.
4. Namų ūkio finansinio plano parengimas.
5. Finansinių skaičiavimų esmė ir turinys
6. Palūkanų skaičiavimo metodai.
7. Pinigų srauto samprata ir pinigų srauto dabartinė ir būsimoji vertės.
8. Paskolų amortizacija.
9. Obligacijų vertinimas.
10. Valstybės finansai
11. Finansų institucijos ir jų veiklos principai
12. Finansų rinkų funkcionavimo teorinės prielaidos, finansų rinkų instrumentai
13. Įmonių finansai
14. Įmonių finansinė informacija; įmonių finansinės būklės analizės metodai.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Grupinis savarankiškas darbas (praktinių užduočių ir atvejų analizė)– 20%
Seminarų užduočių atlikimas ir atvejų analizė – 20%
Egzaminas - 30 %

Literatūra

1. 2020 Introduction to finance: markets, investments, and financial management
2. 2014 Melicher, R.W., Norton, E.A. Introduction to finance 15th edition
3. 2014 Brigham, E.F., Houston, J.F., Fundamentals of financial management 14th edition
4. 2008 Jurevičienė D. Asmeninių finansų pagrindai.
5. 2021 Černius G. Finansų valdymas : asmeniniai finansai : vadovėlis
6. 2009 Aleknevičienė V. Įmonės finansų valdymas: vadovėlis
7. 2014 Rumšaitė, D., Krušinskas, R. Finansų pagrindai. Pagrindinės sąvokos ir uždaviniai
8. 2021 Mustafa, A., Teksin, T.A. Fundamentals of finance : investments, corporate finance, and financial institutions
Papildoma literatūra
9. 2010 Valentinavičius S. Investicijų valdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai
12. 2013 Krušinskas, R. ir kt. Finansų pagrindai. Laboratoriniai darbai