Mikroekonomika (EKO1004)

  • Dalyko kodas: EKO 1004
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Microeconomics
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    doc. dr. Inga Maksvytienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Mikroekonomikos dalykas apima visas pagrindines klasikinės mikroekonomikos temas. Studentai studijuoja rinką, vartotojo biudžetą ir naudingumo teoriją, vartotojo naudingumo funkcijų įvertinimą, paklausą, pasiūlą, pusiausvyrą rinkoje, pelno maksimizavimą įmonėse, kaštų minimizavimą, tobuląją ir netobuląją konkurenciją.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course covers all main classical microeconomic topics. Students study the topics of market, consumer budget and utility theory, assessment of consumer utility function, demand, supply, market equilibrium, maximization process of corporate profit, minimization of expenses, perfect competition and imperfect competition.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Matematinės žinios

Dalyko studijų rezultatai

1. Gebėti paaiškinti pagrindines ekonomikos teorijos sąvokas.
2. Gebėti atpažinti ir apibrėžti pagrindines mikroekonomikos teorijos sąvokas.
3. Gebėti paaiškinti mikroekonomikos teorijų esmę, atskleidžiant esmines atskiros teorijos problemas ir jų sprendimo galimybes.
4. Gebėti demonstruoti mikroekonomikos žinias ir supratimą apie laiko veiksnį, sprendžiant mikroekonomines problemas.
5. Gebėti spręsti mikroekonomikos teorijų praktines užduotis ir apginti savo nuomonę mikroekonominiame kontekste.

Dalyko turinys

1. Ekonomika ir mikroekonomika.
2. Paklausa ir pasiūla.
3. Rinkos pusiausvyra.
4. Elastingumas.
5. Vartotojo elgsenos teorija.
6. Gamybos teorija.
7. Gamybos kaštai.
8. Tobuloji konkurencija.
9. Monopolija.
10. Monopolinė konkurencija.
11. Oligopolija.
12. Bendrosios pusiausvyros teorija.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 15%
Individualūs ir grupiniai tarpiniai atsiskaitymai – 30%
Darbas semestro metu – 15%
Egzaminas – 40%

Literatūra

1. 2015/2002 Snieška, V. ir kt. Mikroekonomika.
2011 KTU Technologija, su VDU bibliotekos slaptažodžiu
https://www.ebooks.ktu.lt/eb/28/mikroekonomika/
2. 2013 Panovas, I. Mikroekonomika. MRU leidykla
https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/16926/9789955195078%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Papildoma literatūra
3. 2017 Gavelis, V. Mikroekonomika.
4. 2009 Paunksnienė, J. Mikroekonomika. VilniusTech leidykla
5. 2000 Skominas, V. Mikroekonomika.https://ebooks-vilniustech-lt.ezproxy.vdu.lt:2443/pdfreader/mikroekonomika