Statistinė analizė šeimos tyrimuose

  • Dalyko kodas: EDS 5020
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Statistical Analysis in Family Research
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Aušra Rutkienė, Švietimo akademija

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso metu studentais supažindinami su statistiniais metodais, kurie gali būti taikomi šeimos tyrimuose, išmoksta taikyti juos praktiškai. Kurso metu studentai duomenų apdorojimui taiko programinę įrangą Excel, SPSS. Praktinių užsiėmimų metu studentai mokomi surinktus duomenis tinkamai pristatyti, tikrinti hipotezes, pateikti išvadas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is basic to the fundamental ideas and techniques behind statistical modeling, with an emphasis on the analysis of real data sets from a variety of fields, using Statistical Package for Statistical Science (SPSS). This course provides understanding about data collection; data presentation and hypothesis testing are performing. After completion of the course students will be able to collect data, to present data, to test hypothesis in family research.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išmokyti taikyti kiekybinius duomenų analizės metodus šeimos tyrimuose

Dalyko studijų rezultatai

Parengti kiekybinio tyrimo planą šeimos tyrimuose.
Rinkti duomenis, juos tvarkyti bei apdoroti standartine statistinių skaičiavimų programine įranga.
Parinkti tinkamą statistinį duomenų analizės metodą.
Pagal reikalavimus aprašyti kiekybinį tyrimą, rezultatus, interpretaciją ir išvadas.

Dalyko turinys

Statistinio tyrimo plano sudarymas.
Duomenų bazės. Antriniai duomenų šaltiniai
Duomenų rinkimas.
Statistinių skaičiavimų programinė įranga.
Aprašomoji statistika.
Parametrinių hipotezių tikrinimas.
Neparametrinių hipotezių tikrinimas.
Išvadų pateikimas.
Tyrimo parametrai ir struktūra. Kiekybinių tyrimų patikimumas, pagrįstumas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 15 val.
Laboratoriniai darbai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 45 val.
Savarankiškas darbas 75 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas vykdomas raštu, testo forma su atvirais ir uždarais klausimais bei užduotimis. Galutinį pažymį sudaro kolokviumo pažymys - 25%, egzaminas – 40%, rašto darbas – 15%, laboratoriniai darbai – 20%.

Literatūra

1. 2000, 2015 interaktyvi versija Čekanavičius V., Murauskas G., Statistika ir jos taikymai (I d.) TEV
2. 2002, 2010 interaktyvi versija Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai. II dalis Vilnius: leidykla TEV
3. 2006 Saudargienė A., Vaitkevičius R., Statistika su SPSS psichologiniuose tyrimuose VDU
4 2016 Rupšienė L., Rutkienė A., Edukacinis eksperimentas, KU
Papildoma literatūra
1. 2007 Bakštys A., Skaičiavimo statistika, TEV
2. 2007 Connolly, P. Quantitative data analysisineducation : criticalintroductionusing SPSS, London ; NewYork (N.Y.) : Routledge