Santuokinė etika

  • Dalyko kodas: EDS 5021
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Marital Ethics
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso tikslas - supažindinti studentus su žmogaus asmeniu ir lytiškumu krikščioniškoje antropologinėje perspektyvoje bei su seksualinės moralės santuokoje principais. Siektini rezultatai: studentai gebės apibrėžti ir palyginti kategorijas: lytinis potraukis ir lytinis instinktas, apibūdinti žmogaus lytiškumo supratimą krikščioniškoje antropologinėje perspektyvoje, analizuoti įvairias žmogaus meilės rūšis, analizuoti ir kritiškai vertinti šių dienų iššūkius santuokai, apibūdinti skaistumo santuokoje sampratą, interpretuoti pagrindines santuokos savybes ir įvertinti santuokos poveikį sutuoktinių ir vaikų gėriams.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to introduce students to the human person and sexuality in Christian anthropological perspective and to the principles of sexual morality in marriage. Results to be achieved: students will be able to define and compare categories: sexual desire and sexual instinct, to describe understanding of human sexuality in Christian anthropological perspective, to analyse different kinds of human love, to analyse and to give a critical evaluation of nowadays challenges to marriage, to describe the notion of chastity within marriage, to interpret the main features of marriage and to estimate the impact of marriage to the goods of spouses and children.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bakalauro laipsnis

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti žmogaus ir lytiškumo sampratą krikščioniškosios antropologijos aspektu ir palyginti su dualistinės antropologijos skirtumais.
2. Apibūdinti meilės rūšis pagal asmenį ir pagal būdą mylėti.
3. Įvertinti lytinio potraukio ir lytinio instinkto skirtumus.
4. Apibrėžti santuokinio skaistumo sampratą.
5.Pagrįsti pagrindines santuokos savybes ir įvertinti santuokos vaidmenį sutuoktinių ir vaikų gėriui.

Dalyko turinys

Žmogaus samprata krikščioniškosios antropologijos aspektu. Dvasinės sielos ir kūno vienovė žmoguje. Sielos ir kūno sampratos bei jų sąveikos dialektiškumas. Principinis skirtumas tarp žmogaus ir gyvulio kūno, bei šio skirtumo nepaisymo pasekmė.
Lytiškumas krikščioniškoje antropologijoje. Prigimtinis įstatymas. Žmogaus veiksmai ir žmogiškieji veiksmai.
Meilės rūšys pagal būdą mylėti: meilė kaip poreikis, meilė kaip dovanojimas. Meilės rūšys pagal asmenį: seksas, erosas, storgė, filija, agapė.
Lytinio potraukio ir lytinio instinkto skirtumai. Santuokinis lytinis aktas.
Visuotinis pašaukimas į skaistumą. Ikisantuokinis skaistumas. Nusižengimai skaistumui. Skaistumas ir homoseksualumas. Sužadėtinių meilė.
Pašaukimas santuokai. Trys santuokos gėriai. Santuokinių gėrių nepaisymo pasekmės. Santuokos savybės: vienumas ir neišardomumas. Nusižengimai santuokiniam skaistumui ir jo pasekmės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, Refleksija – 20%, Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2008 Narbekovas A. , Obelenienė B., Pukelis K. Lytiškumo ugdymo etika.
2. 1994 Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė.
3. 2005 Claudio Mina. Meilės psichologija.
4. 1997 Wojtyła K. Asmuo ir veiksmas.
5. 2003 Paškus A. Meilė žmogaus pašaukimas.
Papildoma literatūra
1. 1994 Jonas Paulius II. Apaštališkoji Adhortacija „Familiaris Consortio“.
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/ap-paraginimai/1981-11-22_familiaris-consortio.
2. 2006 John Paul II. Man and Woman. He Created. Them. A Theology of the Body. http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2tbind.htm.