Santuokinė etika

  • Dalyko kodas: EDS 5021
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Marital Ethics
  • Dalykas atestuotas: 2019 05 14
  • Atestacija galioja iki: 2022 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas, prof. dr. Birutė Obelenienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas supažindinti studentus su krikščioniškąja antropologine žmogaus ir lytiškumo samprata, meilės fenomenu ir jo klasifikacija, pagrįsti skirtumus tarp lytinio instinkto ir lytinio potraukio, sekso ir meilės, bei pristatyti santuokos savybes ir jos gėrius, pagrįsti santuokos ir šeimos neatsiejamumą bei jo nepaisymo pasekmes

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to introduce students with human sexuality as the way of corporeal expression of the person and with the principles of sexual morality in marriage. The topics of the course are arranged to achieve the following objectives: to present an understanding of human sexuality and the problems of sexual morality in marriage. Results to be achieved: students will be able to define and compare categories: sexual attraction, and sexual instinct, to describe biblical understanding of human sexuality, to analyze different kinds of human love, to analyze and to give a critical evaluation of nowadays challenges to marriage, to describe the notion of chastity within marriage, to interpret main features of marriage and to estimate the impact of marriage to the goods of spouses and children. Teaching methods: lectures and individual work.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bakalauro laipsnis

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti žmogaus ir lytiškumo sampratą krikščioniškosios anropologijos aspektu;
2. Apibūdinti meilės rūšis pagal asmenį ir pagal būdą mylėti;
3. Įvertinti lytinio potraukio ir lytinio instinkto skirtumus;
4. Apibrėžti santuokinio skaistumo sampratą;
5.Pagrįsti pagrindines santuokos savybes ir įvertinti santuokos vaidmenį sutuoktinių ir vaikų gėriui.

Dalyko turinys

Žmogaus samprata krikščioniškosios antropologijos aspektu. Dvasinės sielos ir kūno vienovė žmoguje. Sielos ir kūno sampratos bei jų sąveikos dialektiškumas. Principinis skirtumas tarp žmogaus ir gyvulio kūno, bei šio skirtumo nepaisymo pasekmė
Lytiškumas krikščioniškoje antropologijoje. Prigimtinis įstatymas. Žmogaus veiksmai ir žmogiškieji veiksmai .
Meilės rūšys pagal būdą mylėti: meilė kaip poreikis, meilė kaip dovanojimas. Meilės rūšys pagal asmenį: seksas,erosas, storgė, filija, agapė.
Lytinio potraukio ir lytinio instinkto skirtumai. Santuokinis lytinis aktas.
Visuotinis pašaukimas į skaistumą. Ikisantuokinis skaistumas. Nusižengimai skaistumui. Skaistumas ir homoseksualumas. Sužadėtinių meilė.
Pašaukimas santuokai. Trys santuokos gėriai. Santuokinių gėrių nepaisymo pasekmės. Santuokos savybės: vienumas ir neišardomumas Nusižengimai santuokiniam skaistumui ir jo pasekmės.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, Namų darbas – 20%, Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2008 Narbekovas A. , Obelenienė B., Pukelis K. Lytiškumo ugdymo etika Kaunas VDU
2. 1994. Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė. Vilnius:Alka,
2005 Claudio Mina. Meilės psichologija. Vilnius. Katalikų pasaulio leidiniai
4. 1997 Wojtyła K. Asmuo ir veiksmas. Aidai
5. 2003 Paškus A. Meilė žmogaus pašaukimas. Kaunas: Naujasis lankas
Papildoma literatūra
Jonas Paulius II. Apaštališkoji Adhortacija „Familiaris Consortio“., 1994 Vilnius: Lumen fondo leidykla
John Paul II. Man and Woman. He Created 2006. Them. A Theology of the Body Prieiga internete
http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2tbind.htm