Jidiš kalba A1.2

  • Dalyko kodas: JDŠ 03112
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Yiddish A1.2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius dr. Francesco Zamblera, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų žemesniojo (A1) jidiš kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo). Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: žodžių tvarka sakinyje; veiksmažodžio ir daiktavardžio sintagmų struktūra, hebrajų ir aremėjų kalbos kilmės žodžių rašyba.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Students will extend their basic abilities developed in the first part (A1-1), especially for listening and reading comprehension. The main themes of the course are: word order in the Yiddish sentence; noun- and verb-phrase structure, the writing of the Hebrew- and Aramaic-component lexicon.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Jidiš kalbos A1-1 lygmens kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
Skaityti ir suprasti tekstus, naudojant žodyną.
Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
Nesudėtingomis sintaksinėmis konstrukcijomis bendrauti įprastomis kasdieninėmis temomis.
Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, klausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo teiginius.
Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Hebrajų kilmės žodžių rašyba:
Tradicinis balsių žymėjimas hebrajų žodžiuose;
Pagrindinės hebrajų žodžių schemos;
- įvardžių ir būdvardžių linksniavimas;
- būtasis dažninis laikas;
- tariamoji ir liepiamoji nuosakos;
- artikelių vartosena;
- sakinio struktūra:
veiksmažodžio pozicija;
nekirčiuotų įvardžių pozicija;
prieveiksmių pozicija;
atskiramųjų priešdėlių vartosena;
sudurtini veiksmažodžiai.
Pagrindinė leksika, susijusi su shtetl (miestelio) gyvenimu ir tradicine žydų kultūra Rytų Europoje:
religija;
tradicinis išsilavinimas (kheyder, yeshive);
amatai; profesijos;
tradicinės žydų bendruomenės organizavimas;
šeima;
- laisvalaikis;
- sportas;
- gamta;
- prekyba.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 35 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20%, baigiamasis egzaminas - 30%, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50% galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2010 Annick Prime-Margules, Nadia Dehan-Rotshchild, Le yiddish, collection sans peine. ASSIMIL
2. 1982 Dovid Katz, Grammar of the Yiddish Language. Duckworth
3. 1968 Uriel Weinreich, Modern English-Yiddish, Yiddish-English dictionary . Schocken Books, NewYork
Žodynai:
-Yiddish-English and English-Yiddish dictionary online
http://www.yiddishdictionaryonline.com/