Verslo rusų kalba, B1

 • Dalyko kodas: RUS 0313
 • Apimtis ECTS kreditais: 6
 • Pavadinimas anglų kalba: Business Russian, B1
 • Dalykas atestuotas: 2013-10-07
 • Atestacija galioja iki: 2016-10-07
 • Dėstytojas(-ai):

  Lektorė Viktoria Pehk-Ivašcenko, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų vidurinio (B1) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Studentai įgyja praktinių ir teorinių dalykinės rusų kalbos žinių bei išmoksta jas sėkmingai taikyti įvairiose darbinėse situacijose.
Dalyko lingvistinį turinį sudaro šios pagrindinės temos: verslo kalbos ypatumai, daiktavardžio sudarymas (priesagos –изм-, -ость- ir kitos), dalelyčių НЕ / НИ rašyba, veiksmažodis (priešdėlių reikšmės ir rašyba, veiksmažodžių aspektai (eigos/įvykio veikslas), valdymas, nuosakos, dalyviai, prieveiksminiai dalyviai). Prieveiksmių reikšmė ir rašyba. Skaitvardžiai (trupmeniniai, kuopiniai), sudėtinių sakinių sintaksė. Leksinį turinį sudaro vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant konkrečiomis verslo temomis. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, prezentacijos, įvairių tematinių tekstų analizė, darbas kompiuterizuoto kalbų mokymo/si laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The goal of the Russian language course is to continue teaching students the basic orthoepic and orthographic rules of the Russian literary language, the usage of noun, pronoun, adjective and verb morphological forms as well as to develop receptive and productive skills and to enrich economic and business vocabulary. Course linguistic content consists of the following main topics: business language features, a noun formation (suffixes -изм-, ость, and others), writing of the particles НЕ / НИ, verb (prefixes meaning and usage, verb aspects (perfect / imperfect), regimen, mood, participants, adverbial participants); adverb meaning and writing. Numerals (fractional, collective); syntax of the compound sentence. The lexical content includes specific communication activities, units and materials that are used to improve speaking and listening skills. In addition to that, the course helps students to acquire socio-cultural and communicative competence. This course is designed for prospective business professionals and economists who want to work in Russia, to have relationships with Russia, where Russian language skills are required, or with Russian language speakers. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in the computerized language teaching/learning lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens rusų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Argumentuotai reikšti mintis tematiniame turinyje nurodytomis temomis, išsakyti savo nuomonę.

 • Formuluoti klausimus bei atsakyti į klausimus turinyje nurodytomis temomis, bendrauti improvizuotose verslo situacijose ir kai kuriose netikėtose situacijose.

 • Raštu reikšti savo mintis (kurti paprastus rišlus tekstus verslo temomis, išreikšti savo nuomonę svarstomais klausimais); taisyklingai naudoti lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas ir sintaksines struktūras.

 • Skaityti, analizuoti bei atpasakoti vidutinio sunkumo (neadaptuotus, informacinius) tekstus.

  Dalyko turinys

  Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:

 • Verslo etiketas (prisistatymas, susipažinimas).
  Telefoniniai pokalbiai.
  Derybos.
  Bankai ir investavimas.
  Draudimas.
  Darbo rinka.
  Mugės, parodos.
  Rusija (šiuolaikinė politinė ir ekonominė padėtis pasauliniame kontekste).
  Verslas mieste.
  Verslo vakarėlis.
  Komunikacijų technologijos.

 • Lingvistinis:

 • Verslo kalbos ypatumai.
  Daiktavardžio sudarymas (priesagos –изм-, -ость- ir kitos).
  Dalelyčių НЕ / НИ rašyba.
  Veiksmažodis (priešdėlių reikšmės ir rašyba, veiksmažodžių aspektai (eigos/įvykio veikslas), valdymas, nuosakos, dalyviai, prieveiksminiai dalyviai).
  Prieveiksmių reikšmė ir rašyba. Skaitvardžiai (trupmeniniai, kuopiniai). Sudėtinių sakinių sintaksė.

  Dalyko studijos valandomis

  Paskaitos (P) 60 ak. val.

 • Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.

 • Savarankiškas darbas 85 ak. val.

 • Iš viso 160 ak. val.

  Studijų rezultatų vertinimas

  Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

  Literatūra

  1. 2009 Moskvitina L. I. In the world of mass media: a manual of listening skills development based on the material of the mass media ' language (advanced level). +CD/DVD St.-Petersburg: Zlatoust

 • 2. 2007 Rodimkina A., Landsman N.

 • Russia: economics and society. Texts and exercises.. St.-Petersburg: Zlatoust

 • 3. 2002 Лебедев В. К., Петухова Е. Н. Деловая поездка в Россию: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся. St.-Petersburg: Zlatoust

 • Papildoma literatūra

 • 4. 2009 Чернышов С., Чернышова А. Поехали! Русския язык для взрослых. Базовый курс (Ч.2.1/2) Санкт-Петербург: Златоуст