Rusų kalba B2

  • Dalyko kodas: RUS 0314
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Russian B2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Viktoria Pehk-Ivaščenko, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) rusų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonetinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, mokosi kritiškai vertinti, argumentuoti, diskutuoti, rašyti rašinius B2 lygmenyje. Studentai įgyja kompetenciją, leidžiančią jiems logiškai, sklandžiai ir taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu socialinėse situacijose. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas kompiuterizuoto kalbų mokymo/si laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The goal of this B2 level course is to deepen all the linguistic skills acquired previously, activate the students’ interest in the Russian language and culture by analyzing and discussing the specificity of social problems in Russia and other important issues. Students develop their morphological, syntactical and lexical skills, learn to listen to complicated texts and select means of communication appropriate to a situation, communicate in various situations, express their opinion, grasp ideas, determine logical links and put forward the arguments. Students gain the competence which enables them to communicate logically, fluently and correctly in Russian in various situations. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in the computerized language teaching/learning laband virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1 lygmens rusų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas normalus, o tarimas aiškus.
Bendrauti įvairiose situacijose, įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie pomėgius, karjerą, kelionės įspūdžius, madą ar naujausius įvykius.
Parašyti rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis, rašyti asmeninius laiškus.
Apibūdinti patirtį ir įspūdžius, atpasakoti knygos ar filmo siužetą, dėstyti savo mintis, išreikšti ir argumentuoti savo požiūrį.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:. Šiuolaikinė Rusija (geopolitika, ekonomika). Visuomenės gyvenimas: galimybės ir iššūkiai. Darbo rinka. Jaunimo ydos. Finansinės kilpos. Menas ir miesto architektūra. Filmai Rusijos kino teatruose. Knygos mūsų gyvenime. Frazeologizmai. Anekdotai.
Lingvistinės temos:
Veiksmažodžio gramatinės kategorijos, nuosakos (liepiamoji), bendraties funkcijos; būdvardžių daryba; prieveiksnių также-тоже-ещё reikšmės ir naudojimas; sudurtinių ir samplakinių skaitvardžių asmenavimas; beasmeninai sakiniai; dalelyčių да, ну, вот, так naudojimas, atskirų veiksmažodžių naudojimo ypatumai, kalbinės formulės (kategoriško atsisakymo, patikslinimo, nustebimo, nusivylimo, būtinybės, draudimo ir t.t. raiška).

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2018 Kuca Z. Дискуссия. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie B2 / C1+CD PROFAMILIA
2. 2011 Колесова Д.В. Золотое перо. Пособие по разв. навыков письм. речи.+CD Санкт-Петербург. Златоуст
3. 2010 Гончар И.А. Такая разная Россия... Учебное пособие по страноведению (+ DVD) Санкт-Петербург. Златоуст
4. 2009 Скороходов Л., Хорохордина О.ОКНО В РОССИЮ. Учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа. В двух частях. Часть 1. +1CD Санкт-Петербург. Златоуст