Suomių kalba B1.1

  • Dalyko kodas: SMK 0313
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Finnish, B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Ž. Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) suomių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis ir įgyja pažengusiųjų žemesniojo (B1.1) suomių kalbos lygio lingvistinių žinių ir gebėjimų. Studentai tobulina jau turimas suomių kalbos žinias bei įgauna naujų fonologinių, ortografinių, gramatinių ir leksinių žinių ir gebėjimų. Mokomasi bendrauti žodžiu įvairiose situacijose, rašyti, skaityti ir suprasti B1.1 lygio kompetencijos reikalaujančius rašytinius ir sakytinius tekstus ir pokalbius. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas auditorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the pre-intermediate (A2) level of the Finnish language and introduces them to the intermediate (B1.1) level of Finnish lexis, grammar, phonetics and phonology. Based on communicative methodology and skill-oriented approach, the course aims to teach students both oral and written communication skills of the relevant levels. Students improve their phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and develop speaking, listening, writing and reading skills of the intermediate level. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in the classroom and in virtual MOODLE environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens suomių kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Atpažinti daiktavardžių ir būdvardžių linksniuotes, taisyklingai vartoti silpnąjį ir stiprųjį laipsnius, kaityti daiktavardžius ir būdvardžius daugiskaitos nominatyvo ir partityvo linksniais. Taisyklingai vartoti objekto linksnius.
Atpažinti veiksmažodžių kamienus, taisyklingai asmenuoti ir vartoti veiksmažodžius Imperfekti laiku, sudaryti ir vartoti veiksmažodžių neveikiamosios rūšies, tariamosios nuosakos ir III-iosios bendraties formas.
Taisyklingai sudaryti pagrindinius, missä on mitä, omistus, kuka tahansa ir sąlygos sakinius. Taisyklingai sudaryti šalutinius sakinius ir vartoti santykinius įvardžius ir jungiamuosius žodžius.
Skaityti ir suprasti vidutinio ilgumo tekstus namų, aplinkos, šeimos, gamtos, darbo, atostogų, kelionių temomis.
Rašyti vidutinio ilgio pasakojimus/rašinius apie laisvalaikį, sportą, televiziją ir kiną, darbą. Taisyklingai rašyti gyvenimo aprašymą, formalius ir neformalius elektroninius ir įprastus laiškus, prašymus priimti į darbą. Kurti darbo ir kitus skelbimus, nesudėtingas reklamas.
Suprasti kelių minučių trukmės nesudėtingus originalius ir vidutinio ilgio adaptuotus audio ir video įrašus įvairiomis kasdienio gyvenimo temomis.
Bendrauti žodžiu įvairiose kasdienio gyvenimo situacijose: darbe, gatvėje, paslaugų ir aptarnavimo srityse, su draugais, kolegomis, partneriais. Klausti, atsakyti ir reaguoti į pašnekovo teiginius. Taisyklingai ir aiškiai dėstyti mintis ir reikšti nuomonę.

Dalyko turinys

Kalbos kompetencijos tobulinimo turinys:
Sportas, sporto šakos, sporto įranga.
Prekyba ir verslas.
Paslaugos ir aptarnavimas. Transportas, eismas, eismo įvykiai.
Darbas, darbo paieška ir darbo pasiūlymai.
Laisvalaikis, laisvalaikio leidimo būdai, laisvalaikio planavimas. Televizija ir kinas.
Lingvistinis turinys:
Daiktavardžių ir būdvardžių kamienai.
Stiprusis ir silpnasis daiktavardžių ir būdvardžių laipsnis.
Daiktavardžių ir būdvardžių daugiskaitos nominatyvo ir partityvo linksniai.
Objekto linksniai.
Veiksmažodžiai valdantys partityvo linksnį.
Veiksmažodžių kamienai ir III-ioji bendraties forma. Veiksmažodžių Imperfekti laikas.
Veiksmažodžių neveikiamoji rūšis.
Veiksmažodžių tariamoji nuosaka.
Sakinių tipai.
Šalutiniai sakiniai.
Sąlygos sakiniai.
Santykiniai įvardžiai ir jungiamieji žodžiai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2008 Heikkila, S., Majakangas, P. Hyvin Menee! 1 Helsinki: Otava
2. 2008 Kuparinen, K., Tapaninen, T. Hyvin Menee! 2 Helsinki: Otava
3. 2011 Gehring, S., Heinzmann, S. Suomen Mestari 2 Helsinki: Finn Lectura
4. 2012 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje VDU
Papildoma literatūra
1. 2008 Skrodenis, S. Lietuviški – suomiški pokalbiai/ Liettualais-suomalainen kekusteluopas Vilnius: Margi raštai
2. 2006 White, L. A Grammar book of Finnish Helsinki: Finn Lectura
3. 2006 Hurme, R., Malin R. L., Pesonen, M., Syväoja O. Suomi-englanti-suomi sanakirja Helsinki: WS Bookwell Oy