Suomių kalba B1.1

  • Dalyko kodas: SMK 0313
  • Dalyko grupė: a
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Finnish, B1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Ž. Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) suomių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis ir įgyja pažengusiųjų žemesniojo (B1.1) suomių kalbos lygio lingvistinių žinių ir gebėjimų. Studentai tobulina jau turimas suomių kalbos žinias bei įgauna naujų fonologinių, ortografinių, gramatinių ir leksinių žinių ir gebėjimų. Mokomasi bendrauti žodžiu įvairiose situacijose, rašyti, skaityti ir suprasti B1.1 lygio kompetencijos reikalaujančius rašytinius ir sakytinius tekstus ir pokalbius. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas auditorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the pre-intermediate (A2) level of the Finnish language and introduces them to the intermediate (B1.1) level of Finnish lexis, grammar, phonetics and phonology. Based on communicative methodology and skill-oriented approach, the course aims to teach students both oral and written communication skills of the relevant levels. Students improve their phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and develop speaking, listening, writing and reading skills of the intermediate level. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in the classroom and in virtual Moodle environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens suomių kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Atpažinti daiktavardžių ir būdvardžių linksniuotes, taisyklingai vartoti silpnąjį ir stiprųjį laipsnius kaitant linksniais. Taisyklingai vartoti objekto linksnius.
Taisyklingai asmenuoti ir vartoti veiksmažodžius Imperfekti laiku, sudaryti ir vartoti veiksmažodžių esamojo laiko neveikiamosios rūšies, tariamosios nuosakos ir III-iosios bendraties formas.
Taisyklingai sudaryti pagrindinius, missä on mitä, omistus, kuka tahansa ir sąlygos sakinius. Taisyklingai sudaryti šalutinius sakinius ir vartoti santykinius įvardžius ir jungiamuosius žodžius.
Skaityti ir suprasti vidutinio ilgumo tekstus istorijos, aplinkos, darbo, kasdienybės, laisvalaikio temomis, pranešimus laikraščiuose ir naujienų portaluose.
Rašyti vidutinio ilgio pasakojimus/rašinius apie praeitį, laisvalaikį, pramogas ir darbą. Taisyklingai rašyti nuomonės ir lyginamąjį esė, nedideles ataskaitas. Kurti skelbimus, nesudėtingas reklamas.
Suprasti kelių minučių trukmės nesudėtingus originalius ir vidutinio ilgio adaptuotus audio ir video įrašus įvairiomis kasdienio gyvenimo temomis.
Bendrauti žodžiu įvairiose kasdienio gyvenimo situacijose: darbe, gatvėje, paslaugų ir aptarnavimo srityse, su draugais, kolegomis. Klausti, atsakyti ir reaguoti į pašnekovo teiginius. Taisyklingai ir aiškiai dėstyti mintis ir reikšti nuomonę.

Dalyko turinys

Daiktavardžių ir būdvardžių stiprusis ir silpnasis laipsnis.
Daiktavardžių ir būdvardžių linksniai.
Objekto linksniai.
Veiksmažodžių Imperfekti laikas.
Veiksmažodžių esamojo laiko neveikiamoji rūšis.
Veiksmažodžių tariamoji nuosaka.
Veiksmažodžių kamienai ir III-ioji bendraties forma.
Sakinių tipai.
Šalutiniai sakiniai.
Sąlygos sakiniai.
Santykiniai įvardžiai ir jungiamieji žodžiai.
Visos aukščiau nurodytos morfologijos ir sintaksės temos.
Lingvistinės temos:
Dabartis ir ateitis.
Vaikystė ir praeitis.
Kasdienybė ir rutina.
Laisvalaikis, laisvalaikio leidimo būdai, laisvalaikio planavimas.
Šventės ir pramogos.
Prekyba ir verslas.
Paslaugos ir aptarnavimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2011 Gehring, S., Heinzmann, S. Suomen Mestari 2 Helsinki: Finn Lectura
2. 2008 Kuparinen, K., Tapaninen, T. Hyvin Menee! 2 Helsinki: Otava
3. 2009 Hart, S. Suomea paremmin. Helsinki: Finn Lectura
4. 2012 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje VDU
Papildoma literatūra
1. 2006 White, L. A Grammar book of Finnish Helsinki: Finn Lectura
2. 2009 Jönsson-Korhola, H., While, L. Tarkistä tästä Helsinki: Finn Lectura