Vokiečių kalba profesinėje veikloje C1.1

  • Dalyko kodas: VKL 0315
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: German at Work C1.1
  • Dalykas atestuotas: 2016
  • Atestacija galioja iki: 2019
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, Užsienio kalbų institutas, prof. dr. Sigita Barniškienė, Germanistikos ir romanistikos katedra, HMF.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (C1.1) vokiečių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, analizuoja pasiruošimo sakyti įvairių tipų kalbas techniką, mokosi kritiškai vertinti, argumentuoti, rašyti rašinius C1.1 lygmeniu. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas kompiuterizuoto kalbų mokymo/si laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas ir projektinis darbas taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The goal of this (C1.1) level course is to deepen all the linguistic skills acquired previously, activate the students’ interest in the German language and culture by analyzing and discussing the specificity of social problems in Germany and other important issues. Students develop their morphological, syntactical and lexical skills, learn to listen to complicated texts and select means of communication appropriate to a situation, communicate in various spheres, express their opinion, grasp ideas, determine logical links and put forward the arguments. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in the computerized language teaching/learning lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens vokiečių kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti C1.1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Laisvai ir argumentuotai reikšti mintis nurodytomis temomis, argumentuotai išsakyti savo nuomonę ir diskutuoti.
Suprasti darbo aplinkai reikalingus pagrindinius principus, praktiškai naudoti profesinėje veikloje vartojamus terminus, analizuoti tikras profesinės veiklos situacijas (video medžiaga).
Skaityti ir kritiškai vertinti įvairių tipų konkretaus ir abstraktaus turinio tekstus, naudoti įvairias skaitymo technikas.
Dalyvauti diskusijose, kritiškai ir analitiškai reaguoti į įvykį ar problemą, argumentuoti mintis, formuluoti ir pagrįsti asmeninę nuomonę, bendrauti su auditorija, užduoti ir adekvačiai atsakyti į klausimus, taisyklingai vartoti bendrinę kalbą.
Rašyti rašinius, argumentuoti, paremti mintis pavyzdžiais, paaiškinimais ir komentarais, lyginti ir pagrįsti reiškinius, aprašyti situaciją ir atpasakoti įvykius raštu.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimas: dalykinio bendravimo principai, problemų sprendimas, dalykiniai susitikimai, dalykinės kelionės, dalykinės mugės, neverbalinė kalba darbo aplinkoje, dalykinis pokalbis telefonu, elektroninių laiškų rašymas, korespondencija, pagrindiniai dalykinių prezentacijų rengimo principai, tarpkultūrinė komunikacija, darbas kolektyve, motyvacinio laiško ir gyvenimo aprašymo pateikimas. Lingvistinis turinys:
Laikų vartojimo ypatumai.
Šalutiniai sakiniai: priežasties, laiko, būdo, tikslo aplinkybės. Būdvardžių daryba: priešdėliai ir priesagos. Sudurtiniai, išvestiniai daiktavardžiai. Veiksmažodžių, būdvardžių ir daiktavardžių valdymas. Veiksmažodžių tariamoji nuosaka (Konjunktiv I). Neveikiamosios rūšies (Partizip I, Partizip II) vartojimo ypatumai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2009 Höffgen, A. Deutsch lernen für den Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz. 2 leid. Ismaning: Hueber Verlag
2. 2011 Broszinsky-Schwabe, Edith,1939- Interkulturelle Kommunikation : Missverständnisse - Verständigung / Edith Broszinsky-Schwabe. 1. Aufl. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften
3. 2009 Höffgen, A, Deutsch lernen für den Beruf [garso įrašas] : Lehrbuch Deutsch als Fremdsprache. 2. aktualisierte Aufl. Ismaning. Hueber Verlag
4. www.handelsblatt.com
www.wiwo.de
www.zeit.de
www.faz.net
www.sueddeutsch.de
MarktOnline
Papildoma literatūra
1. 2010 PONS Bürokommunikation Deutsch: Sicher formulieren in Briefen, E-Mails und am Telefon [Taschenbuch]. PONS GmbH Verlag
2. 2005 Eismann, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch.5. Aufl. Berlin, München u. a. Langenscheidt
3. 2015 Messina, Chiara. Die österreichischen Wirtschaftssprachen. Terminologie und diatopische Variation. Berlin. Frank und Timme.Verlag für wissenschaftliche Literatur