Arabų kalba 3 lygis (anglų kalba)

  • Dalyko kodas: ARK 0317
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Arabic Language Level 3 (in English)
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lecturer Shams Aldeen Shams Aldeen, Institute of Foreign Languages

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų vidurinio 3 arabų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Studentai tobulina jau turimas arabų kalbos žinias bei įgauna naujų fonologinių, ortografinių, gramatinių ir leksinių žinių ir gebėjimų.
Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, įvairių tematinių tekstų analizė, darbas kompiuterizuoto kalbų mokymo/si laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course presents a follow-up programme of the previous lower level Arabic language courses and provides students with the level 3 of the Arabic language. Based on communicative methodology and a skill-oriented approach, the course aims to present the learners with the Arabic language system, improving phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and developing speaking, listening, writing and reading skills of the relevant level. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in the computerized language teaching/learning lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

The skills of the Arabic language, Level 2

Dalyko studijų rezultatai

To read and understand texts related to the studied topics.
To strengthen the listening skills and recognize words and expressions related to the discussed subjects.
To enhance speaking and communication skills in everyday situations in the Arabic language.
To build the grammatical knowledge of the Arabic language at the intermediate level.
To develop writing skills.

Dalyko turinys

Travelling.
Professions and jobs.
Occasions and ceremonies.
Forms of politeness and apology.
Place of living.

Dalyko studijos valandomis

Lectures 60 ac. h
Collaborative work in virtual environment 15 ac. h
Students’ independent work 85 ac. h
Total: 160 ac. h

Studijų rezultatų vertinimas

Colloquium - 20 %, final test - 30%, class work - 50 %.

Literatūra

1. 2010 Mastering Arabic 2. Second edition. Jane Wightwick, Mahmoud Gaafar Hippocrene Books, Inc. edition, 2010
Supplementary materials
1. Second Beginner.– Teaching Arabic Language for Non- Speakers. (Authers Basima Darmash, Dima Barakat, Razan Ibrahim) Damascus university
2. 2010 Oxford Essential Dictionary: English-Arabic, Arabic-English Oxford Press
3. 2004 A Student Grammar of Modern Standard Arabic Cambridge University Press.
4. 2011 Al-Kitaab fii Ta’allum al-Arabiyya – Third Edition - Part One . Authors (Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi) Georgetown University Press
5. 1993 Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic Auther ( Hans wher) Spoken Language Services, Inc. of Ithaca, NY.