Arabų kalba 3 lygis

  • Dalyko kodas: ARK 0317
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Arabic Language Level 3
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Maritana Larbi, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse įgyjama arabų kalbos kompetencija, atitinkanti B1 lygmenį. Šiuo kursu siekiama besimokančiuosius plėtoti arabų kalbos leksinius bei gramatinius ypatumus, taip pat besimokančiųjų komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos:
veiksmažodžio esamojo ir būsimojo laiko formos bei liepiamoji nuosaka, neiginiai, būdvardžio laipsniavimas. Mokoma papasakoti apie savo studijas ir darbą, bei ateities planus. Taikoma mišri studijų forma: auditorinės paskaitos, seminarai, savarankiško mokymosi užduotys, darbas SANAKO laboratorijoje ir virtualioje MOODLE aplinkoje (užduotys interneto erdvėje, sinchroniniai ir asinchroniniai pokalbiai bei diskusijos, interaktyvūs testai ir pratimai).

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course acquaints learners with the Arabic linguistic system, prepares them for minimal and simple oral and written communication, also develops their receptive and productive general and special skills and helps them to acquire socio-cultural and communicative competence. After completing the level the students will be able to speak about their studies and work, listen and grasp the interlocutor’s ideas, correctly describe themselves in the written form; read adapted texts and translate them into Lithuanian and retell the contents using uncomplicated grammatical speech forms. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Arabų kalbos 2 lygis

Dalyko studijų rezultatai

1. Sudaro esamojo laiko sakinį
2. Sudaro būsimojo laiko sakinį
3. Būtajame ir esamajame laike asmenuoja veiksmažodžius su šaknies raidė – و
4. Taisyklingai vartoja neiginius la, lam, dūni, ghair, illa
5. Moka paneigti veiksmažodį būsimajame laike
6. Moka paneigti būtojo laiko forma ir liepiamąją nuosaką
7. Vartoja veiksmažodžio liepiamosios nuosakos formas
8. Moka sudaryti būdvardžių aukštesnįjį laipsnį
9. Moka sudaryti būdvardžių aukščiausiąjį lyginamąjį laipsnį

Dalyko turinys

Lingvistinės temos:
1. Esamasis laikas
2. Būsimasis laikas
3. Veiksmažodžių, kurių pirmoji šaknies raidė – و , asmenavimas
4. Neiginiai: la, dūni, ghair, illa
5. Tariamoji nuosaka ir neiginys lan
6. Apokopat veiksmažodžio forma
7. Liepiamoji nuosaka
8. Būdvardžių aukštesnysis laipsnis
9. Būdvardžių aukščiausiasis lyginamasis laipsnis
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Studijos
Darbas
Ateities planai

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 165 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Darbas semestro metu - 50%, kolokviumas – 20%, egzaminas -30%

Literatūra

1. 2008 Wightwick, J., Gaafar, M. Mastering Arabic 1 with 2 audio CDs. New York: Hippocrene Books, Inc. edition.
Papildoma literatūra
1. 2010 Oxford Essential Dictionary: English-Arabic, Arabic-English Oxford : Oxford Press
2. 2004 Schulz, E., A Student Grammar of Modern Standard Arabic Cambridge: Cambridge University Press.
3. 2011 Brustad, K., Al-Batal, M., Al-Tonsi, A. Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya. Third Edition. Part One Washington : Georgetown University Press
4. 1993 Wehr, H., Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic New York: Spoken Language Services.