Lenkų kalba B2

  • Dalyko kodas: LEN 0314
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Polish B2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Docentė dr. Irena Miklaševič, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) lenkų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji toliau tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas, mokosi kritiškai vertinti, argumentuoti, naudoti rašinio organizavimo techniką B2 lygmenyje. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course focuses on the development of students’ communicative competence of the Polish language at level B2, based on communicative methodology and a skill-oriented approach, improving phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and developing speaking, listening, writing and reading skills of the relevant level. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1 lygio lenkų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus.
Dalyvauti diskusijose, kritiškai ir analitiškai reaguoti į įvykį ar problemą, argumentuoti mintis, formuluoti ir pagrįsti asmeninę nuomonę, bendrauti su auditorija ir demonstruoti bendravimo normas ir etiketą, užduoti ir adekvačiai atsakyti į klausimus, vartoti taisyklingą bendrinę kalbą.
Naudoti rašinio argumentavimo principus, paremti mintis pavyzdžiais, paaiškinimais ir komentarais, lyginti ir pagrįsti reiškinius, aprašyti situaciją ir atpasakoti įvykius rašytiniame tekste.
Moka suprasti įvairaus sudėtingumo, mokslinių skaitomų ir klausomų tekstų pagrindinę mintį ir detales.

Dalyko turinys

Lingvistinis turinys:
Struktūrinė sakinių analizė. Svarbiausių prielinksnių vartojimas; Įvardis swój; Tariamo1i ir geidžiamoji nuosaka- Veiksmažodiniai abstraktai. Veiksmažodžio rūšies kategorija; Veiksmų pavadinimai, vietų pavadinimai, kuopiniai pavadinimai; Veiksmažodžių, daiktavardžių ir būdvardžių prefiksacija. Beasmenės formos vartojimas- Veikiamieji dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Sintaksės naudojimas.
Mažybinės formos- Rašinių tipai- Pranešimo pristatymas.
Esė rašymas. Teminis turinys: Bendravimas. Literatūra. Architektūra. Globalizacija. Menas. Psichologija. Kultūra. Mokslas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2006 Lipińska, E., Dąmbska, E. G. Kiedyś wrócisz tu... I Gdzie nadwiślański brzeg CD Kraków: Universitas
2. 2008 Foland-Kugler, M. Trumpoji lenkų kalbos gramatika užsieniečiams. Vilnius: Exlibris
3. 2009 Lipińska, E. Umiesz? Zdasz!CD Kraków: Universitas