Organizacinė komunikacija

  • Dalyko kodas: VAD 1006
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Organizational Communication
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Asistentė Loreta Petrauskaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis studijuoti teorinius ir praktinius organizacinės komunikacijos pagrindus. Baigę kursą studentai įgys organizacinės komunikacijos žinių pagrindus bei įgūdžius, gebės identifikuoti, parinkti ir taikyti organizacinės komunikacijos principus, atsižvelgiant į jų taikymo galimybes bei apribojimus. Studijų dalykas apima paskaitas, realių probleminių atvejų analizę ir individualius bei grupinius viešus namų darbų pristatymus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to study the basics theoretical and practical aspects of organizational communication framework. In this course students will gain organizational communication basic knowledge and skills, will be able to identify, select and apply the principles of organizational communication, according to their possibilities and limitations. The course includes lectures, case study and individual/group public presentations of homework.

Dalyko studijų rezultatai

1) Atpažinti ir apibūdinti pagrindines organizacinės komunikacijos sąvokas
2) Atpažinti ir apibūdinti organizacinės komunikacijos būdus
3) Atpažinti ir pritaikyti organizacinės komunikacijos metodus
4) Parengti individualų viešą žodinį savarankiško darbo pristatymą, remiantis nustatytais reikalavimais
5) Parengti grupinį viešą žodinį savarankiško darbo pristatymą, remiantis nustatytais reikalavimais
6) Pademonstruoti gebėjimo komunikuoti su kitais, darbo grupėse/komandose įgūdžius
7) Pademonstruoti darbų pasidalijimo, atsakomybės prisiėmimo darbo grupėse /komandose įgūdžius
8) Pritaikyti komunikacijos teorines žinias ir praktinius įgūdžius situacijoms organizacijose analizuoti
9) Taikyti organizacinės komunikacijos principus vadybinėms (verslo) situacijoms analizuoti
10) Savarankiškai išanalizuoti konkrečią organizacinės komunikacijos situaciją, pateikti išvadas ir pasiūlymus
11) Suformuluoti ir apginti savo nuomonę per seminarus, diskusijose ir pan., įtikinti, pagrindžiant pristatomas idėjas

Dalyko turinys

1. Organizacinės komunikacijos samprata
1.1. Organizacinės komunikacijos tipai
1.2. Organizacinės komunikacijos turinys, procesas
2. Išorinė komunikacija
2.1. Išorinės komunikacijos procesas
2.2. Išorinės komunikacijos strategija, taktika
3. Vidinė komunikacija
3.1. Vidinės komunikacijos modeliai
3.2. Formali ir neformali komunikacija
4. IT technologijos ir komunikacija
4.1. El. komunikacijos principai
4.2. Socialiniai tinklai
5. Verbalinės komunikacijos pagrindai
5.1. Žodinė komunikacija
5.2. Rašytinė komunikacija
6. Neverbalinės komunikacijos pagrindai
6.1. Neverbalinės komunikacijos principai
6.2. Neverbalinės komunikacijos signalai, ženklai
7. Komunikacija grupėse/komandose
7.1. Komunikacijos grupėse/komandose modeliai
7.2. Susirinkimų, posėdžių, konferencijų vedimas
8. Komunikacija ir etika
8.1. Organizacinės vertybės
8.2. Organizacinė/organizacijos kultūra
9. Lyderio komunikaciniai įgūdžiai
9.1. Lyderystės stiliai
9.2. Sėkmingo/nesėkmingo lyderio bruožai
10. Dalykinė komunikacija
10.1. Komunikacijos stiliai
10.2. Tarpkultūrinė komunikacija
11. Emocinis intelektas
11.1. Emocinio intelekto vertinimas
11.2. Emocinio intelekto vystymas
12. Organizacinė socializacija
12.1. Organizacinės socializacijos modeliai
12.2. Komunikacija socializacijos procese
13. Derybų valdymas
13.1. Derybų principai
13.2. Debatų vedimas

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Seminarai

15 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160  val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Seminaro užduočių atlikimas – 10%
Grupinis namų darbas – 20%
Egzaminas - 40%

Literatūra

1. 2007 Baršauskienė, V.,
Janulevičiūtė – Ivaškevičienė, B. Komunikacija: teorija ir praktika. KTU technologija
2. 2014 Miller, K. Organizational communication: approaches and processes. Cengage Learning
3. 2013 Shockley-Zalabak, P.S. Fundamentals of Organizational Communication: Knowledge, Sensitivity, Skills, Values, 8th Edition. Pearson Education
4. 2016 Peleckis, K., Mažeikienė, A., Peleckienė, V. Verslo komunikacija ir derybos
Papildoma literatūra
1. 2012 Gamble, T. K., Gamble, M. Communication Works. McGraw-Hill
2. 2013 Richmond, V. P., McCroskey, J. C. , Powell, L. Organizational Communication for Survival. Pearson Education
3. 2012 Conrad, C., Poole, M. S. Strategic Organizational Communication in a Global Economy. Chichester: Wiley-Blackwell
4. 2018 Van der Molen, H. T., Gramsbergen-Hoogland, Y. H. Communication in Organizations. Routledge
5. 2016 Pruskus, V. Tarpkultūrinė komunikacija ir vadyba. Vilnius: Technika
6. 2017 Modaff, D. P., Butler, J. A., Dewine, S. Organizational Communication: Foundations, Challenges, and Misunderstandings, 3rd ed. Pearson Education