Tarptautinės ekonomikos magistro baigiamasis darbas

  • Dalyko kodas: BENMEKM01
  • Apimtis ECTS kreditais: 30
  • Pavadinimas anglų kalba: Master Thesis
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-20
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. drVioleta Pukelienė; doc. J.Kalendienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Baigiamasis darbas demonstruoja magistranto kompetencijas, suformuluotas Tarptautinės ekonomikos studijų programos apraše. Baigiamąjį darbą sudaro trys glaudžiai susietos dalys: mokslinės literatūros ir ankstesnių empirinių tyrimų analizė, tyrimo metodologija ir atlikto empirinio tyrimo rezultai. Baigiamojo magistro darbo struktūra turi atitikti bendruosius ir specialiuosius magistro darbų rengimo ir gynimo reikalavimus. Darbas rengiamas vadovaujant programos dėstytojui ir ginamas viešai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Master Thesis demonstrates the main competences of master student, formulated in the description of study programme in International Economics. The Master Thesis consists of three closely interrelated parts: analysis of scientific literature and previous empirical research, research methodology and the results of conducted empirical research. The structure of Master Thesis should comply with general and special requirements for preparation and defense of final master thesis. Preparation of Master Thesis is supervised by one of programme’s teacher and is publicly defended.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išlaikyti visų programos studijų dalykų egzaminai ir apgintas tiriamasis darbas.

Dalyko studijų rezultatai

1. Gebės identifikuoti aktualią tarptautinės ekonomikos mokslinę problemą.
2. Gebės atlikti kompleksinę, palyginamąją, kritinę su mokslinio tyrimo problema susijusių teorijų, metodų, instrumentų, sąvokų bei ankstesnių empirinių tyrimų analizę.
3. Gebės parinkti ir pagrįsti tinkamus metodus ir instrumentus pasirinktos tyrimo problemos tyrimui.
4. Gebės panaudoti teorines žinias, modelius bei kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus identifikuotai tyrimo problemai ištirti.
Savarankiškai pasirinkti, kritiškai vertinti ir panaudoti tinkamus informacijos šaltinius problemai tirti ir atlikti empirinius skaičiavimus.
5. Tinkamai pateikti gautus tyrimų rezultatus raštu ir žodžiu gynimo komisijai bei mokslinėje konferencijoje.
6. Gebėti diskutuoti tyrimo rezultatus, identifikuoti jų patikimumą, ribotumus bei rekomendacijas, naudoti tinkamą terminiją bei argumentaciją.

Dalyko turinys

1. Susijusios mokslinės literatūros, empirinių tyrimų, teisinių dokumentų ir kitos literatūros analizė, kritinis įvertinimas ir diskusija.
2. Tyrimo mokslinės problemos, objekto ir tikslo identifikavimas.

Dalyko studijos valandomis

Konsultacijos 20 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 20 val.
Savarankiškas darbas 780 val.
Iš viso 800 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Magistro baigiamojo darbo turinys – 70%
Magistro baigiamojo darbo pristatymas ir gynimas – 20%
Magistro baigiamojo darbo rezultatų viešinimas – 10%

Literatūra

1. 2017 Kardelis, K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
2. 2018 Creswell, C..J. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE
4. 2018 J. Frieman, D. A. Saucier, S. S. Miller. Principles & methods of statistical analysis. SAGE
Papildoma literatūra
2. 2018 A. Sloan Devlin. The research experience: planning, conducting, and reporting research. SAGE
4. 2016 V. Žydžiūnaitė, S. Sabaliauskas. .Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai : vadovėlis socialinių mokslų studijų programų studentams. Vaga