Globali ekonomika

  • Dalyko kodas: EKM 6008
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Global Economy
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Violeta Pukeliene

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso tikslas yra tas, kad studentai studijuotų globalizacijos procesus, jų istoriją, globalios ekonomikos sampratą, rodiklius, priežastis, ekonominį neišvengiamumą, Globalias institucijas, jų vystymąsi po antrojo pasaulio karo, globalaus valdymo poreikio problemas. Kurso metu studentai analizuoja globalias, tarptautines įmones, verslo vaidmenį globalioje ekonomikoje, TUI, jų besikeičiančius srautus ir pobūdį, tarptautinę prekybą, globalines kapitalo ir darbo rinkas, finansus, kaip labiausiai globalizuotą sritį. Analizuojant globalią ekonomiką, studentai studijuoja regioninių ekonominių asociacijų, ir nacionalinių šalių vaidmenį Globalioje ekonomikoje ir jų tarpusavio ryšius. Globalizacijos skepticizmą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The main aim of the course is to analyze globalization processes, to define the main reasons and the main indicators of the economic globalization, to define Global Economy; to analyze global enterprises, the global role of business in global economy: trade, FDI, global capital and labor markets, to analyze the global governance problems, and globalization scepticism. Analyzing global economy to evaluate regional economic associations‘ and national states‘ role in Global Economy; to analyze their relationship.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika, Makroekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1. Studentai gebės: analizuoti globalizacijos procesus, apibrėžti globalią ekonomiką, jos priežastis ekonominiu aspektu; atpažinti ir išanalizuoti integracinius modelius globalioje ekonomikoje;
2. Gebės kritiškai vertinti ekonomikos ir politikos krizes besikeičiančios globalios ekonomikos sąlygomis;
3. Gebės suprasti ir įvertinti regioninių ekonominių asociacijų bei nacionalinių valstybių vaidmenį Globalioje ekonomikoje, jų tarpusavio ryšius
4.Gebės analizuoti ir vertinti verslo vaidmenį globalioje ekonomikoje
5. Gebės analizuoti ir suprasti globalius procesus darbo ir kapitalo rinkose, vertinti besikeičiančius prekių srautus pasaulyje;
6. Gebės analizuoti ir vertinti pasaulio organizacijų aktualius mokslinius tyrimus bei globalių ir tarptautinių įmonių veiklą, jų ekonominius rodiklius, socialinę atsakomybę
7. Gebės suprasti ir vertinti globalių institucijų veiklą, globalaus valdymo poreikį ir problemas; stebėti ir vertinti globalizacijos skepticizmą.

Dalyko turinys

1. Globalizacija: esmė, priežastys, nauda.
2. Tarptautinio darbo pasidalijimo pokyčiai.
3. Gamybos sistemos restruktūrizacija.
4. Finansų globalizacija ir krizės
5..REA Globalioje ekonomikoje
6. Nacionalinės valstybės vaidmuo vykstant globalizacijai
7. Verslo vaidmuo Globalioje ekonomikoje
8. Transnacionalinių korporacijų veikla
9. Tarptautinė prekyba
10. TUI
11. Darbas ir migracija globalizacijos sąlygomis
12. Pasaulio organizacijų raida ir jų atliekamų aktualių mokslinių tyrimų bei globalių ir tarptautinių įmonių veiklos analizė
13. Globalinio valdymo poreikis ir prieštaravimai
14. Globalizacijos skepticizmas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30
Seminarai (S) 15
Laboratoriniai darbai (L) 15
Iš viso kontaktinio darbo val. 60
Savarankiškas darbas 100
Iš viso 160

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 30% bendrojo pažymio (BP);
Namų darbas Nr. 1, Pasaulio institucijų mokslinio tyrimo darbų analizė ir pristatymas - 15 % BP;
Namų darbas Nr. 2, Tarptautinių įmonių veiklos rodiklių analizė ir pristatymas - 15 % BP;
Egzaminas - 40 % BP

Literatūra

1. 2016 R.Baldwin. The Greate convergence: IT and New Globalization Cambrindge University Press
2. 2014 Global Economy and its Economic systems Cengage Learning US
3. 2013 St. Brakman. Nations and Firms in the global Economy Cambridge university press
4. 2008 John Ravenhill. Global Political Economy Oxford university press
5. 2007 N. Acocella. Economic Policy in the Age of Globalization Cambridge university press
Papildoma literatūra
1. 2012 Capello, R., Dentinho T. P. Globalization Trends and Regional development Edward Elgar
2. 2011 Rodrik D. The globalization Paradox Oxford
3. 2002 Stiglitz, J. Globalization and its Discontents McGraw-Hill Irwin