Institucijų ekonomika

  • Dalyko kodas: EKM 5018
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Institutional Economics
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Violeta Pukeliene

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas yra tas, kad studentai analizuos institucinę ekonomiką, nes institucijos/taisyklės yra svarbios, formuoja bei spartina elgseną ir pokyčius rinkose, verslo tinkluose, visuomenėse ir organizacijose visame pasaulyje. Kurse analizuojami institucinės ekonomikos pradininkų R.Coase, D.North, O.Williamson ir kitų idėjos, teigiant, kad institucijos yra pripažįstamos kaip svarbios aiškinant veiklos ir elgsenos skirtumus tarp pramonės šakų, nacijų ir regionų, privačių institucijų reikšmę ir jų ryšius, valstybės intervencijos būtinumą ir viešąjį interesą, institucijų įtakojančių ekonomikos pusiausvyrą reikšmę.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The main aim of the course is to analyze the institutions, which frame behaviors and exchanges in markets, business networks, communities, and organizations throughout the world. The main ideas of the work of R.Coase, D.North and O.Williamson, are analyzed, because institutions are now recognized as beeing a key factor in explaining differences in performance between industres, nations and regions. The importance of informations will be analyzed, bounded rationality, transaction cost, institutions-as-an equilibrium-of-game approach.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikro, makro ekonomika, tarptautinė ekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1. Žinios vertinant institucijų (taisyklių) esmę ir svarbą rinkų formavimui, organizacijoms ir verslo tinklams
2. Gebėjimai suprasti ir vertinti elgseną ir fundamentalias vertybes;
3. Gebėjimai suprasti ir analizuoti institucinę sistemą ir socialinę tvarką;
4. Gebėjimai suprasti ir analizuoti ekonomines sistemas ir institucijas statiškuoju ir dinamiškuoju požiūriu
5. Gebėjimai organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus tarptautinėse grupėse bei juos pristatyti.
6. Gebėjimai demonstruoti kritinio sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžius pristatant mokslinius tyrimus, vertinant galimybes ir pasėkmes, formuluojant išvadas, moralinių socialinių ir etinių vertybių kontekstu.

Dalyko turinys

1. Įvadas į Institucinę ekonomiką
2. Ekonomikos, institucijų, tvarkos, politikos ir kitų susietų kategorijų analizė
3. Žmonių elgsena institucinės ekonomikos požiūriu
4. Fundamentalios vertybės
5. Institucijos: individualios taisyklės
6. Institucinė sistema ir socialinė tvarka
7. Instituciniai kapitalizmo pagrindai
8. Konkurencijos dinamiškumas
9. Ekonominės organizacijos
10. Kolektyvinė veikla: viešoji politika
11. Tarptautiškumas instituciniu požiūriu
12. Institucijų evoliucija
R.Coase, D.North, O.Williamson ir kt. Institucinės ekonomikos mokslininkų darbų analizė ir pristatymas; Institucinės ekonomikos tyrimų ir straipsnių, atspausdintų Cambridge Institutional Economics žurnale analizė, vertinimas, pristatymas bei diskusijos seminarų metu

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30
Seminarai (S) 15
Komandinis darbas 15
Iš viso kontaktinio darbo val. 60
Savarankiškas darbas 100
Iš viso 160

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 30% ;
Namų darbas Nr. 1, R.Coase, D.North, O.Williamson ir kt. Institucinės ekonomikos mokslininkų darbų analizė ir pristatymas - 15 %;
Namų darbas Nr. 2, Institucinės ekonomikos tyrimų ir straipsnių , atspausdintų Cambridge Journal of Institutional Economics analizė, vertinimas bei pristatymas, - 15 %;
Egzaminas - 40 %

Literatūra

1. 2019 Cl. Menard. A Research Agenda for New Institution Economics Edward Elgar
2. 2012 Kasper, W., Streit, M, Boettke P. Institution Economics: property, Competition, Policies Edward Elgar
3. 2011 J.Groenewegen. Institutional Economics Routledge
Papildoma literatūra
1. 2010 K.William Kapp. The foundations of Institutional Economics Palgrave
2. 2010 John Groenewegen, A.Spithoven, A.van den Berg. Institutional Economics. An Introduction. Palgrave
3. 2008 New institutional Economics. A Guidbook Cambridge