Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba (LKB3010)

  • Dalyko kodas: LKB 3010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Morphology of the Lithuanian Language and Word Composition
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Erika Rimkutė, dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Lietuvių kalbos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo dalyku siekiama, kad studentai išmanytų morfologijos, morfemikos ir žodžių darybos terminus, gebėtų analizuoti žodžius morfemiškai, darybiškai, morfologiškai, skirtų kalbos dalis, apibūdintų gramatines kategorijas, suvoktų sintetinių ir analitinių kalbų morfologijos skirtumus, susipažintų su automatinėmis lietuvių kalbai skirtomis morfologinės analizės programomis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to introduce the terminology of morphology, morphemics and word composition. This course will teach students to analyze the morphemics, morphology and composition of words. They will learn to distinguish different parts of speech, describe grammatical categories, and understand morphological differences between synthetic and analytic languages. The students will get acquainted with computer programs designed for automatic morphological analysis of the Lithuanian language.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Šiuolaikinės kalbotyros įvadas, Lietuvių kalbos leksikologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Nusakyti lietuvių kalbos gramatikos raidą, morfologijos tyrimo kryptis.
2. Taikyti morfeminės analizės, morfologijos, žodžių darybos metodus.
3. Apibūdinti ir tinkamai vartoti morfemikos, morfologijos, žodžių darybos terminus.
4. Teorines morfemikos, morfologijos, žodžių darybos žinias pritaikyti praktiškai ir kitose mokslo srityse (tekstynų, kompiuterinėje lingvistikoje, informatikoje).
5. Paaiškinti lietuvių kalbos gramatikos ypatybes, atsižvelgiant į skirtingus laikotarpius, skirtingas kalbos atmainas.
6. Paaiškinti naujų kalbos reiškinių atsiradimo lietuvių kalbos gramatikos sistemoje priežastis.
7. Susipažinti su automatinėmis lietuvių kalbai skirtomis morfologinės analizės programomis ir gebėti jomis naudotis.
8. Nustatyti ir paaiškinti gramatines reikšmes.

Dalyko turinys

Morfologija – gramatikos mokslo šaka. Morfologijos, žodžių darybos, morfemikos terminai. Gramatinių kategorijų kaita. Sintetinių ir analitinių kalbų morfologijos skirtumai. Žodžio samprata morfologijoje. Žodžių morfeminė sudėtis. Kalbos dalys, jų skyrimo principai. Vardažodžių ir veiksmažodžių gramatinės kategorijos. Nekaitomų kalbos dalių statusas. Produktyvumas ir dažnumas. Žymėtųjų ir nežymėtųjų kategorijų opozicijos. Sakytinės ir rašytinės kalbos morfologijos skirtumai. Morfopragmatika. Morfosintaksė.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 45 val., seminarai – 15 val., studentų savarankiškas darbas – 102 val. Iš viso – 162 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, namų darbas arba kontrolinis darbas – 20 %, egzaminas – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

Pagrindinė literatūra
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, vyr. red. V. Ambrazas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Keinys S. Bendrinės lietuvių kalbos morfemika. Teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
Paulauskienė A. 1994: Lietuvių kalbos morfologija. Paskaitos lituanistams. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Papildoma literatūra
Holvoet A., Semėnienė L. (red.) Gramatinių kategorijų tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004.
Holvoet A., Mikulskas R. (red.) Daiktavardinio junginio tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Keinys S. 1999: Bendrinės lietuvių kalbos žodžių daryba. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.
Lietuvių kalbos gramatika. T. 1 (1965), T. 2 (1971).
Spencer A., Zwicky A. M.  (eds.) 2001: The handbook of Morphology. Oxford: Blackwell.
Urbutis V. 2009: Žodžių darybos teorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Valeckienė A. 1998: Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.