Arabų kalba 2 lygis (anglų kalba)

  • Dalyko kodas: ARK 0316
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Arabic Language Level 2 (in English)
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lecturer Shams Aldeen Shams Aldeen, Institute of Foreign Languages

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo arabų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su arabų kalbos sistema, tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su arabiškai kalbančių šalių kultūra. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course presents a follow-up programme of the previous lower level Arabic language courses and provides students with the pre-intermediate level of the Arabic language. Based on communicative methodology and a skill-oriented approach, the course aims to provide the learners with the Arabic language system, improving phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and developing speaking, listening, writing and reading skills of the relevant level. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Arabic Language, Level 1

Dalyko studijų rezultatai

To read and understand texts related to studied topics.
To strengthen listening skills related to discussed subjects.
To enhance speaking and communication skills in the Arabic language.
To build basic grammatical knowledge.
To develop writing skills.

Dalyko turinys

Food and beverages.
To know the names of the most common fruits, vegetables, drinks and some other meals.
Grammar : to be able to use and conjugate the verbs to drink and to eat.
To learn the basic words in Arabic related to how to order or to buy at a restaurant or at the shop.
Reading comprehension: to read conversations related to ordering in restaurants or buying in a shop and to answer related questions.
Listening: to listen to a conversation related to buying food at shop and answering questions.
Writing: to write a short text using the past tense to describe the visit to a restaurant or the buying experience from a shop.
Speaking : to participate in group discussions about food, different dishes and meals. Role playing (at the restaurant)
Seasons of the year.
To learn the vocabulary related to seasons of the year, months, days of the week and weather related expressions.
Grammar : to use adverbs of time such as: at night, in the morning, daytime, and adverbs of place such as above, under, inside, between … etc.
to learn to conjugate the imperative form of the verb for feminine and masculine.
Reading comprehension: to read a conversation related to weather and season and to answer questions.
Listening: to listen to a specific text and to answer related questions.
Speaking: to participate in group discussions about seasons of the year in different countries.
Writing: to write about seasons of the year in different counties and places, using different adverbs of time and place.
Describing people and places.
To learn the names of some parts and organs of body and names of different cloths.
To learn how to describe a person, some adjective related like thin, tall, kind and etc.
Grammar : to learn how to properly use interrogation pronouns.
Reading and comprehension : to read a text describing a person and to answer questions.
Listening : to listen to description of a person and to answer related questions.
Speaking : to engage in a conversation related to describing figures and people in given photos.
Writing : to write a text describing a person of the family, friends or a public figure.

Dalyko studijos valandomis

Lectures 60 ac. h
Collaborative work in virtual environment 15 ac. h
Students’ independent work 85 ac. h
Total: 160 ac. h

Studijų rezultatų vertinimas

Mid-term test - 20 %, final test - 30%, class work - 50 %.

Literatūra

1. 2009 Wightwick J., Gaafar M. Mastering Arabic 1 with 2 audio CDs. New York: Hippocrene Books, Inc. edition.
2. 2012 Resources in MOODLE virtual teaching /learning environment. VDU
Supplementary materials
1. First beginner – Teaching Arabic language for non speakers. Damascus
University
2. 2010 Oxford essential dictionary: English-Arabic, Arabic-English. Oxford Press
3. 2004 A Student Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge University Press.
4. 2011 Al-Kitaab fii Ta’allum al-Arabiyya – Third Edition - Part One. Georgetown University Press
5. 1993 Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic. Spoken Language Services; 4th edition