Arabų kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: ARK 0316
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Arabic Language Level 2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Maritana Larbi, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse įgyjama arabų kalbos kompetencija, atitinkanti A2 lygmenį. Šiuo kursu siekiama besimokančiuosius gilinti į arabų kalbos leksinius, gramatinius bei fonetinius ypatumus, taip pat plėtoti besimokančiųjų komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: veiksmažodžio morfologiją, prieveiksmiai, prielinksniai ir linksniai; paprastas veiksmažodinis sakinys būtojo laiko forma, neiginys laisa. Pasitelkus paprastojo vardažodinio sakinio struktūras būtojo laiko forma, išmokti paklausti ir papasakoti, ką asmuo savaitės bėgyje veikė, kur buvo. Mokėti paklausti pašnekovo, iš kur jis atvykęs, kur yra keliavęs, trumpai papasakoti apie lankytinas miesto vietas, paklausti ir paaiškinti, kaip pasiekti norimą vietą. Taikoma mišri studijų forma: auditorinės paskaitos, seminarai, savarankiško mokymosi užduotys, darbas SANAKO laboratorijoje ir virtualioje MOODLE aplinkoje (užduotys interneto erdvėje, sinchroniniai ir asinchroniniai pokalbiai bei diskusijos, interaktyvūs testai ir pratimai).

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course acquaints learners with the Arabic linguistic system, prepares them for minimal and simple oral and written communication, also develops their receptive and productive general and special skills and helps them to acquire socio-cultural and communicative competence at the elementary level. After completing the level the students will be able to speak about their events of the week, their city and travel, listen and grasp the interlocutor’s ideas, correctly describe themselves in the written form; read adapted texts and translate them into Lithuanian and retell the contents using uncomplicated grammatical speech forms. The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Arabų kalba 1

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus.
Suprasti maždaug 5 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
Užmegzti paprasčiausius socialinius ryšius: pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti, vartojant paprasčiausias kasdienes mandagumo formules.
Trumpai ir paprastai aprašyti savaitės įvykius, trumpai papasakoti apie lankytinas miesto vietas, paklausti ir paaiškinti, kaip pasiekti norimą vietą.

Dalyko turinys

Lingvistinės temos
1. Veiksmažodžio šaknies modelio struktūra ir morfologija
2. Veiksmažodžio būtasis laikas
3. Linksniai
4. Prielinksniai
5. Veiksmažodis kana
6. Neiginys laisa
7. al-idafa junginys
8. Prieveiksmis
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Savaitės įvykiai
Miestas
Kelionės

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komanadinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Darbas semestro metu - 50%, kolokviumas – 20%, egzaminas -30%

Literatūra

1. 2008 Wightwick, J., Gaafar, M. Mastering Arabic 1 with 2 audio CDs. New York: Hippocrene Books, Inc. edition.
2. 2012 Resources in MOODLE virtual teaching /learning environment VDU
Papildoma literatūra
1. 2010 Oxford Essential Dictionary: English-Arabic, Arabic-English Oxford : Oxford Press
2. 2004 Schulz, E., A Student Grammar of Modern Standard Arabic Cambridge: Cambridge University Press.
3. 2011 Brustad, K., Al-Batal, M., Al-Tonsi, A. Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya. Third Edition. Part One Washington : Georgetown University Press
4. 1993 Wehr, H., Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic New York: Spoken Language Services.