Suomių kalba A2

  • Dalyko kodas: SMK 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Finnish A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Žieda Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) suomių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Studentai tobulina jau turimas suomių kalbos žinias, bei susipažįsta su suomių kalbos daiktavardžių ir būdvardžių linksniuotėmis, pagrindiniais linksniais, trimis bendraties formomis, esamojo laiko liepiamąja nuosaka ir būtuoju eigos laiku. Mokomasi bendrauti žodžiu įvairiose situacijose, rašyti, skaityti ir suprasti trumpus ir vidutinio ilgio tekstus. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas auditorijoje ir Moodle virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the pre-intermediate (A2) level of the Finnish language. It aims to present the learners with the principle lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as to teach them the required oral and written communication skills of the relevant level. Students improve their knowledge of the Finnish language and familiarize themselves with different declension types for nouns and adjectives, the principle case forms for nouns and adjectives, three forms of the infinitive, the imperative mood, and the Imperfekt tense. They learn to communicate orally, as well as to write, read and understand uncomplicated texts. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in the classroom and in virtual MOODLE environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens suomių kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Atpažinti daiktavardžių ir būdvardžių linksniuotes ir priebalsių kaitos tipus, taisyklingai kaityti daiktavardžius ir būdvardžius vienaskaitos genityvo linksniu, daugiskaitos nominatyvo linksniu ir linksniais reiškiančiais vietą bei kryptį, naudoti prielinksnius ir polinksnius.
Taisyklingai kaityti dažniausiai naudojamus veiksmažodžius Imperfekti laiku, sudaryti ir vartoti liepiamosios nuosakos ir –minen formas.
Taisyklingai kaityti asmeninius įvardžius inesyvo, eliatyvo, iliatyvo, adesyvo, abliatyvo ir aliatyvo linksniais.
Skaityti ir suprasti vidutinio ilgumo nesudėtingus tekstus namų, aplinkos, šeimos, gamtos, darbo, atostogų, kelionių temomis.
Aprašyti/apibūdinti namus, aplinką, gamtą, šeimą, atostogas. Rašyti trumpus pasakojimus, dienoraščio įrašus, nesudėtingas instrukcijas, nurodymus.
Suprasti kelių minučių trukmės adaptuotus audio įrašus: monologus, dialogus, nurodymus.
Bendrauti žodžiu nesudėtingose situacijose: darbe, gatvėje, draugų rate, autobusų/traukinių stotyje, banke, biure, kelionių agentūroje. Klausti, atsakyti ir reaguoti į pašnekovo teiginius. Taisyklingai ir mandagiai reikšti nuomonę, pritarimą ir prieštaravimą.

Dalyko turinys

Daiktavardžių ir būdvardžių linksniuotės.
Stiprusis ir silpnasis daiktavardžių ir būdvardžių laipsnis.
Daiktavardžių ir būdvardžių vienaskaitos genityvo linksnis. Linksniai vartojami vietai ir krypčiai nusakyti.
Daugiskaitos nominatyvo linksnis.
Polinksniai ir prielinksniai.
Dažniausiai naudojamų veiksmažodžių Imperfekti laikas. Liepiamoji nuosaka.
–minen formų sudarymas ir naudojimas.
Prieveiksmių sudarymas ir vartojimas.
Asmeninių įvardžių inesyvo, eliatyvo, iliatyvo, adesyvo, abliatyvo ir aliatyvo linksniai.
Visos aukščiau nurodytos morfologijos ir sintaksės temos.
Lingvistinės temos:
Namai ir aplinka.
Gamta ir gyvūnai.
Šalys ir miestai.
Keliavimas ir transportas.
Kelionės ir atostogos.
Mokslas ir darbas.
Situacijos darbo vietoje, biure, banke, kelionių agentūroje.
Maisto gaminimas, receptai.
Apklausos ir interviu.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak.val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak.val.
Savarankiškas darbas 85 ak.val.
Iš viso 160 ak.val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2008 Heikkila, S., Majakangas, P. Hyvin Menee! 1 Helsinki: Otava
2. 2011 Gehring, S., Heinzmann, S. Suomen Mestari 1 Helsinki: Finn Lectura
3. Interaktyvi suomių kalbos mokomoji programa Euro Talk Premium Set Finnish. London: EuroTalk Ltd.
4. Mokomoji medžiaga Moodle virtualioje aplinkoje
Papildoma literatūra
1. 2006 White, L. A Grammar book of Finnish Helsinki: Finn Lectura